Nhảy đến nội dung

Chuyên đề 4

I. THÔNG TIN CHUNG CỦA MÔN HỌC:

 • Số tín chỉ: 4 tín chỉ

 • Điều kiện xét tập sự nghề nghiệp: Số tín chỉ tích lũy: 121

Tiêu chí tổ chức tiếp nhận học phần TSNN:

* Lĩnh vực hoạt động: sản xuất, thương mại, dịch vụ, tư vấn, hành chính sự nghiệp…

* Quy mô tổ chức: Thoả 1 trong 2 điều kiện sau:

1. Là doanh nghiệp thuộc loại vừa trở lên (theo nghị định 56/2009).

2. Hoặc là doanh nghiệp nhỏ (theo nghị định 56/2009) nhưng trong cơ cấu tổ chức phải có: bộ phận kiểm toán từ 2 người trở lên (đối với doanh nghiệp kiểm toán) hoặc bộ phận kế toán từ 2 người trở lên (đối với các loại hình doanh nghiệp khác)

II. QUY TRÌNH THỰC HIỆN:

Giai đoạn

Nội dung

Sinh viên đăng ký TSNN

 • Sinh viên đăng ký học phần tập sự nghề nghiệp
 • Phòng Đại học công bố danh sách sinh viên đăng ký TSNN trên website của Phòng đại học và thông báo về Khoa.

Khoa triển khai việc thực hiện TSNN

 • Triển khai quy định về tập sự nghề nghiệp đến sinh viên
 • SV đọc kỹ quy định, tìm đơn vị tập sự và định hướng đề tài.

SV thực hiện TSNN

 • Khoa công bố danh sách phân công GVGS
 • SV liên hệ GVGS và thống nhất đề tài
 • Nộp phiếu đăng ký đề tài về Khoa
 • Thống nhất đề cương chi tiết với GVGS (GVGS duyệt)
 • SV thực tập 3 tháng liên tục (5 ngày /tuần) và viết báo cáo TSNN theo hướng dẫn của GVGS.

Lưu ý: (Sinh viên nộp nhật ký thực tập về Khoa vào ngày 15 & 30 hàng tháng)

Hoàn tất TSNN

 • SV nộp báo cáo TSNN về Khoa.

Bảo vệ báo cáo TSNN

 • SV bảo vệ kết quả thực tập trước hội đồng
 
 • Công bố kết quả

Chỉ có 15 % SV top đầu được thực hiện khóa luận tốt nghiệp. Nhóm SV còn lại sẽ học môn thực hành chuyên môn nghề nghiệp.

SV đăng ký thực hiện Khóa luận tốt nghiệp trên trang hệ thống thông tin sinh viên (http://student.tdt.edu.vn -> Nộp đơn trực tuyến).

Lưu ý: P. Đại học chỉ xét và công bố Danh sách SV đủ điều kiện làm Khóa luận TN đối với SV có thực hiện việc đăng ký.

* Các biểu mẫu:

1. Mẫu biểu khóa luận Tốt nghiệp lớp tiêu chuẩn

2. Quy định về hình thức và nội dung lớp tiêu chuẩn

3. Mẫu bìa khóa luận tốt nghiệp tiếng anh

4.Mẫu biểu khóa luận tốt nghiệp- CLC

5. The graduation thesis outline

6. Mẫu bìa TSNN lớp Tiêu Chuẩn

7. Mẫu bìa TSNN lớp CLC

8. Mẫu biểu tập sự nghề nghiệp

9. Mẫu xác nhận

10. Nhật ký TSNN- DN

11. Nhật ký TSNN-GVGS

12. Quy định hình thức và nội dung BCTT

13. Quy định-liênheHD

14. Intership report outline