Nhảy đến nội dung

Khoa học công nghệ

Khoa học - Công nghệ

Công trình đã công bố

Công trình đã công bố

Hội nghị - Hội thảo

Hội nghị - Hội thảo

Nghiên cứu

Nghiên cứu khoa học giảng viên

Nghiên cứu khoa học giảng viên

Nghiên cứu khoa học sinh viên

Nghiên cứu khoa học sinh viên

Hoạt động Khoa học công nghệ

  • Hội đồng xét duyệt đề cương nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2022 – 2023
  • Hội thảo quốc tế về Quản trị tài chính và Kinh tế 2023 (International Conference on Financial Management and Economics 2023: ICFME 2023)
  • Hội thảo quốc tế về Quản trị tài chính và Kinh tế 2023 (ICFME 2023)
  • Kế hoạch tổ chức nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2021-2022