Nhảy đến nội dung

Khoa Kế toán- Tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn Thạc sỹ

Ngày 20 tháng 10 năm 2023, Khoa Kế toán Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn Thạc sỹ cho 05 học viên cao học theo danh sách:

STT

MSHV

Họ và tên học viên

Ngày sinh

TÊN ĐỀ TÀI (Tiếng Việt)

1

202803007

Nguyễn Ngọc Hạnh Nguyên

17/09/1998

Tác động của trách nhiệm xã hội đến hiệu quả tài chính bền vững: Bằng chứng từ các doanh nghiệp hóa chất và dược phẩm niêm yết tại Việt Nam

2

202803012

Nguyễn Ngọc Uyên

15/08/1998

Tác động của vốn trí tuệ đến hiệu quả tài chính bền vững của các công ty hóa chất và dược phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

3

202803002

Đào Văn  Chung

25/03/1998

Các nhân tố tác động đến ý thức chia sẻ tri thức của Kế toán trong điều kiện dịch bệnh Covid-19:Nghiên cứu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

4

202803003

Nguyễn Trung Đức

12/06/1998

Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán của các công ty kiểm toán trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh

5

202803011

Đỗ Thị Xuân Trúc

02/02/1998

Các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn phần mềm kế toán của các công ty dịch vụ kế toán tại thành phố Hồ Chí Minh

Tại các hội đồng, học viên đã trình bày kết quả nghiên cứu nổi bật của luận văn trong thời gian 15-20 phút trước khi lắng nghe 2 bản nhận xét phản biện và các ý kiến góp ýcâu hỏi trao đổi của các nhà khoa học trong hội đồng nhằm kiểm tra kiến thức của học viên cũng như làm sáng tỏ các nội dung nghiên cứu của luận văn. Các học viên đã tự tin trình bày kết quả nghiên cứu luận và thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về đề tài nghiên cứu thông qua việc trả lời tốt các câu hỏi của thành viên hội đồng. 

Hội đồng đánh giá luận văn Thạc sĩ đã làm việc khách quan, công tâm và đánh giá rất cao sự nỗ lực, nghiêm túc của các học viên trong quá trình nghiên cứu hoàn thiện luận văn. Các đề tài được học viên Cao học Kế toán lựa chọn thực hiện có tính cấp thiết, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn  cao, hầu hết luận văn được nghiên cứu để giải quyết các vấn đề quan trọng về kế toán, kiểm toán, tài chính và quản lý tại doanh nghiệp và cơ quan Nhà nước.