Nhảy đến nội dung

Nghiên cứu hợp tác

Học phần nghề nghiệp

Chuyên đề 1

Chuyên đề 1

Tiếp cận doanh nghiệp

Chuyên đề 2

Chuyên đề 2

Nghiệp vụ công sở

Chuyên đề 3

Chuyên đề 3

Kỹ năng chuyên môn

Tập sự nghề nghiệp

Tập sự nghề nghiệp

Doanh nghiệp & Cựu sinh viên

Doanh nghiệp

Doanh nghiệp

Cựu sinh viên

Cựu sinh viên

Cơ hội việc làm/Tập sự nghề nghiệp

Cơ hội việc làm/Tập sự nghề nghiệp

Các tổ chức nghề nghiệp

Trong nước

Trong nước

Quốc tế

Quốc tế

Hoạt động hợp tác

  • 𝗜𝗖𝗔𝗘𝗪 “Rising Stars” Scholarship
  • Hội nghị Bàn tròn doanh nghiệp – Lần thứ 4
  • Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa khoa Kế toán và Công ty Nexia STT
  • Chuyên đề hóa đơn điện tử
  • Diễn đàn doanh nghiệp 2019