Nhảy đến nội dung

Chuyên đề 1

1.Giới thiệu chuyên đề 1

Giới thiệu chuyên đề 1

2. Tham quan nhà máy :

-Tham quan nhà máy Ajnomoto- Lớp tiêu chuẩn HK 1 năm học 2018-2019

Link: http://aaf.tdtu.edu.vn/tin-tuc/2018/tham-quan-nha-may-ajnomoto-chuyen-de-1-lop-tieu-chuan

-Tham quan nhà máy sữa Yakult Việt Nam và nhà máy Bánh kẹo Bibica Việt Nam- Chuyên đề 1 lớp CLC

.Link: http://aaf.tdtu.edu.vn/tin-tuc/2018/tham-quan-nha-may-sua-yakult-viet-nam-va-nha-may-banh-keo-bibica-viet-nam-chuyen-de-1