Nhảy đến nội dung

Khoa học công nghệ

Khoa học - Công nghệ

Công trình đã công bố

Công trình đã công bố

Hội nghị - Hội thảo

Hội nghị - Hội thảo

Nghiên cứu

Nghiên cứu khoa học giảng viên

Nghiên cứu khoa học giảng viên

Nghiên cứu khoa học sinh viên

Nghiên cứu khoa học sinh viên

Hoạt động Khoa học công nghệ

  • Cuộc thi "The CA Contest 2019 - Ring The Golden Bell"
  • Hội đồng xét duyệt đề cương nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2018 – 2019
  • Sinh hoạt học thuật Tháng 3/2019: Hóa đơn điện tử- Thuận lợi và bất cập
  • Sinh hoạt học thuật Tháng 3/2019: Hóa đơn điện tử- Thuận lợi và bất cập
  • ARC_Chuyên đề_Áp dụng công thức và hàm trong Excel