Nhảy đến nội dung

Công trình đã công bố

CÁC BÀI BÁO KHOA HỌC ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN CÁC TẠP CHÍ KHOA HỌC – HỘI NGHỊ, HỘI THẢO KHOA HỌC NĂM 2013 - 2014

STT

Tên bài báo

Tác giả

Tạp chí

Nội dung bài viết

1

Minh bạch thông tin trên BCTC - Các nhân tố tác động và giải pháp

ThS. Lê Thị

Mỹ Hạnh

Tạp chí

ĐH Thủ Dầu Một

Xem chi tiết

2

Nghiên cứu tính minh bạch Báo cáo tài chính của các công ty niêm yết và hoạt động trên sàn chứng khoán TP. HCM (Hose)

TS. Nguyễn Thị

Mai Hương

Tạp chí Nghiên Cứu Khoa Học Kiểm Toán

Xem chi tiết

 

CÁC BÀI BÁO KHOA HỌC ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN CÁC TẠP CHÍ KHOA HỌC – HỘI NGHỊ, HỘI THẢO KHOA HỌC NĂM 2014 - 2015

STT

Tên bài báo

Tác giả

Hội thảo/

Hội nghị

Tạp chí

Nội dung bài viết

1

Evidence on the determinants of firm characteristics and inventory accounting policy choice: An empirical study in Vietnam

Lê Thị

Mỹ Hạnh

2nd International Conference on Finance and Economics Ho Chi Minh City, Vietnam, 4th – 6th June 2015. ICFE 2015

 

Xem chi tiết

2

The role of creditors and audit firms toward the transparency extent of financial information of listed companies: An Experimental study on the Vietnamese stock market.

Lê Thị

Mỹ Hạnh

Võ Văn Nhị

International Conference on Finance and Performance of Firms in Science, Education and Practice. April 23 – 24, 2015 (Tomas Bata In Zlin).

 

Xem chi tiết

3

Kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB của Kho bạc Nhà nước - Thực trạng và giải pháp

Nguyễn Thị Mai Hương &

Huỳnh Ngọc Tuấn

 

Tạp chí Kế toán & Kiểm toán

Xem chi tiết

4

Hệ thống BCTC của các DNNVV tại tỉnh Bình Định - Thực trạng và giải pháp

Trần Thị

Cẩm Thanh,

Nguyễn Thị Mai Hương & Nguyễn Thị Kim Tuyến

Hội thảo về Kế toán - Tài chính - ĐH Kinh tế TP.HCM 2014

 

Xem chi tiết

5

The factors affecting the success of a project of construction company in Vietnam

Nguyễn Thị Mai Hương,

Nguyễn Thị Phương Thúy & Nguyễn Thị Triều

International Conference on Finance and Performance of Firms in Science, Education and Practice. April 23 – 24, 2015 (Tomas Bata In Zlin).

 

Xem chi tiết

6

Ảnh hưởng của thành viên nữ trong hội đồng quản trị đến hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết

Hoàng Cẩm Trang &

Võ Văn Nhị

 

Tạp chí Phát triển Kinh tế, ĐH Kinh Tế tp. HCM (Đã đăng trong tháng 12/2014)

Xem chi tiết

7

Gender diversity in the boardroom and corporate social disclosure: evidence from Vietnam

Hoàng Cẩm Trang

2nd International Conference on Finance and Economics Ho Chi Minh City, Vietnam, 4th – 6th June 2015. ICFE 2015

 

Xem chi tiết

8

Directors’ Education Degree and Corporate Social Disclosure: Evidence from Vietnam

Hoàng Cẩm Trang

International Conference on Finance and Performance of Firms in Science, Education and Practice. April 23 – 24, 2015 (Tomas Bata In Zlin).

 

Xem chi tiết

9

State ownership and earnings management: empirical evidence from Vietnamese listed firms

Hoàng Cẩm Trang &

Indra Abeysekera

Shiguang Ma

1st International Conference on Finance and Economics Ho Chi Minh City, Vietnam, 2nd – 4th June 2014. ICFE 2014

 

Xem chi tiết

10

Is Boardroom Diversity Associated with The Quality of Earnings?

Hoàng Cẩm Trang &

Indra Abeysekera

Shiguang Ma

AFAANZ Conference, New Zealand, 6th-8th July 2014

 

Xem chi tiết

11

Hành vi điều chỉnh lợi nhuận và nguy cơ phá sản của các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán TP. HCM

Hoàng Cẩm Trang &

Võ Văn Nhị

 

Tạp chí Phát triển Kinh tế, ĐH Kinh Tế tp. HCM (Đã đăng trong tháng 10/2013)

Xem chi tiết

12

Student’s perceptions of causes of low performance in learning principles of accounting at ton duc thang university

Nguyễn Thị Kim Tuyến &

Phan Hoài Vũ

2nd International Conference on Finance and Economics Ho Chi Minh City, Vietnam, 4th – 6th June 2015. ICFE 2015

 

 

Xem chi tiết

 

 

 

STT

Tên bài báo

Tác giả

Hội thảo/Hội nghị

Tạp chí

Nội dung bài viết

1

The Effect of Frequency of Board Meetings on Performance of Listed Firms: A Case from Vietnam

Hanh Thi My Le, Hoanh Thi Hoang Lam, Hoa Dinh Nguyen & Tay Hong Nguyen

The 3rd International Conference on Finance and Economics

 

Xem chi tiết

2

The Impact of Firm Size and Audit Firms’ Reputation on Quality of Financial Reporting: Evidence from Vietnamese Listed Firms

Hanh Thi My Le, Tra Thi Thanh Nguyen & Ngoc Hong Vu

The 3rd International Conference on Finance and Economics

 

Xem chi tiết

3

Studying Operating Processes of the Market Management Department of Gia Lai Province, Vietnam in View of Internal Control System

Hung Tang Tri, Ha Le Hong &Thien Nguyen Huu

The 3rd International Conference on Finance and Economics

 

Xem chi tiết

4

Basic Issues of Cost Stickiness: A Study in Vietnam

Hung Tang Tri & Thien Nguyen Huu

The 3rd International Conference on Finance and Economics

 

Xem chi tiết

5

Effect of Information of Financial Statements on Investment Decisions: A Study in Vietnam

Huong Thi Thanh Nguyen, Tuyen Thi Kim Nguyen & Hanh Hong Nguyen

The 3rd International Conference on Finance and Economics

 

Xem chi tiết

6

An Assessment of Student’s Satisfaction toward Training Service Quality in Ton Duc Thang Vocational Training School

Loan Thi Kim Nguyen

The 3rd International Conference on Finance and Economics

 

Xem chi tiết

7

Factors Affecting the Quality ofAccounting Information in Public Universities in Ho Chi Minh City

Thien Hong To

The 3rd International Conference on Finance and Economics

 

Xem chi tiết

8

Service Quality of the Tax Authorities and Taxpayer Satisfaction: An Empirical Study in Vietnam

Trang Cam Hoang & Thuc Thi Vo

The 3rd International Conference on Finance and Economics

 

Xem chi tiết

9

The Impact of Firm Characteristics on Social and Environmental Disclosure: The Case Vietnam

Trang Cam Hoang, Tri Minh Chau & Trieu Thi Nguyen

The 3rd International Conference on Finance and Economics

 

Xem chi tiết

10

Factors Influencing the Intentions of Using Tax Consulting Services of Firms in Ho Chi Minh City, Vietnam

Trieu Thi Nguyen, Thao Trang Nguyen & Thuy Thi Ha

The 3rd International Conference on Finance and Economics

 

Xem chi tiết

11

Applying The Balanced Scorecard Model To Improve The Accounting Education Quality In Public Universities Under The Financial Autonomy Model in Ho Chi Minh City, Vietnam

Truc Anh Thi Nguyen, Chung Quang Dong, Khanh Quoc Vo & Phuc Hong Le

The 3rd International Conference on Finance and Economics

 

Xem chi tiết

12

The Relationship between Working Capital Management and Firm’s Profitability: An Empirical Investigation in Vietnam

Tuyen Kim Thi Nguyen, Hien Thanh Thi Cao, Vu Hoai Phan & Thien Phuc Nguyen

The 3rd International Conference on Finance and Economics

 

Xem chi tiết

13

Nâng cao chất lượng hệ thống thông tin kế toán tại các trường đại học công lập ở Đồng bằng sông Cửu Long

Tô Hồng Thiên

 

Tạp chí Kinh tế và Dự báo

Xem chi tiết