Nhảy đến nội dung

Nhân sự trong khoa

Ban Lãnh đạo Khoa

STT

Hình ảnh

Họ tên

Chức danh

Thông tin liên lạc

1

C.%20H%E1%BA%A1nh.jpg

 

TS. Lê Thị Mỹ Hạnh

Trưởng khoa Kế Toán

Trưởng bộ môn Kế Toán 2

lethimyhanh@tdtu.edu.vn

2

C%20Linh.jpg

Th.S Trần Đỗ Thùy Linh

Trợ lý Trưởng Khoa

Trưởng nhóm R&D 2

trandothuylinh@tdtu.edu.vn

3

.Th%20H%C3%B9ng.jpg

TS. Tăng Trí Hùng

Trưởng bộ môn Kế toán 3

Trưởng nhóm R&D 3

tangtrihung@tdtu.edu.vn

4

.C%20Ph%C6%B0%E1%BB%A3ng.jpg

Th.S Trần Thị Kim Phượng

Trưởng bộ môn Kế toán 1

Trưởng nhóm R&D1

tranthikimphuong@tdtu.edu.vn

5

.Th%20V%C5%A9.jpg

Th.S Phan Hoài Vũ

Cựu Trưởng BM1 và R&D1

phanhoaivu@tdtu.edu.vn

* Lưu ý: sinh viên liên hệ gặp lãnh đạo khoa, vui lòng đăng ký trước tại phòng B007 (gặp Cô Nhiên).

Nhân sự bộ môn Kế Toán 1

STT

Hình ảnh

Họ tên

Thông tin liên lạc

1

.C%20Tuy%E1%BA%BFn.jpg 

Th.S Nguyễn Thị Kim Tuyến

(GV hạt nhân)

nguyenthikimtuyen@tdtu.edu.vn

2

.C%20Th%E1%BA%A3o.jpg

Th.S Mai Huỳnh Phương Thảo

maihuynhphuongthao@tdtu.edu.vn

3

C%20H%C3%A0.jpg.

Th.S Ngô Tấn Lâm Hà

ngotanlamha@tdtu.edu.vn

Nhân sự bộ môn Kế Toán 2

STT

Hình ảnh

Họ tên

Thông tin liên lạc

1

.Th%20Thi%C3%AAn.jpg

TS. Tô Hồng Thiên

tohongthien@tdtu.edu.vn

2

.C%20Th%E1%BB%A9c.jpg

Th.S Võ Thị Thức

(GV hạt nhân)

vothithuc@tdtu.edu.vn

3

.C%20Loan.jpg

Th.S Nguyễn Thị Kim Loan

nguyenthikimloan@tdtu.edu.vn

4

.C.Truc%20Anh_0.jpg

Th.S Nguyễn Thị Trúc Anh

nguyenthitrucanh@tdtu.edu.vn

5

.C%20Hoanh.jpg

Th.S Lâm Thị Hoàng Hoanh

lamthihoanghoanh@tdt.edu.vn 

Nhân sự bộ môn Kế Toán 3

STT

Hình ảnh

Họ tên

Thông tin liên lạc

1

.C%20H%C6%B0%C6%A1ng.jpg

Th.S Nguyễn Thị Thanh Hương

(GV hạt nhân)

nguyenthithanhhuong2@tdtu.edu.vn

2

.Th%20Chung.jpg

Th.S Đồng Quang Chung

dongquangchung@tdtu.edu.vn

 Bộ phận hành chính

STT

Hình ảnh

Họ tên

Chức vụ

Thông tin liên lạc

1

.C%20Nhi%C3%AAn.jpg

 

Nguyễn Thị Hồng Nhiên

Thư ký - Giáo vụ khoa

nguyenthihongnhien@tdtu.edu.vn

2

.Th%20%C3%82u.jpg

Đỗ Hoàng Hải Âu

Trợ lý CTSV khoa

dohoanghaiau@tdt.edu.vn

3

.Th%20Thi%E1%BB%87n.jpg

Nguyễn Phúc Thiện

Chuyên viên Hợp tác quốc tế

nguyenphucthien@tdtu.edu.vn

4

.C%20Th%C6%B0.jpg

Nguyễn Thị Hoài Thư

Chuyên viên Điều phối học phần nghề nghiệp

nguyenthihoaithu@tdtu.edu.vn