Nhảy đến nội dung

Nhân sự Khoa Kế toán

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

Nhân sự Chức vụ Liên hệ
C.%20H%E1%BA%A1nh.jpg

TS. Lê Thị Mỹ Hạnh

Trưởng Khoa Kế toán

Trưởng Bộ môn Kế toán 2

Email: lethimyhanh@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: B109

C%20Linh.jpg

ThS. Trần Đỗ Thùy Linh

Trợ lý Trưởng Khoa

Trưởng nhóm R&D2

Email: trandothuylinh@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: B113

Th%20H%C3%B9ng.jpg

TS. Tăng Trí Hùng

Trưởng Bộ môn Kế toán 3

Trưởng nhóm R&D3

Email: tangtrihung@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: B113

C%20Ph%C6%B0%E1%BB%A3ng.jpg

 NCS - ThS. Trần Thị Kim Phượng

Trưởng Bộ môn Kế toán 1

Trưởng nhóm R&D1

Email: tranthikimphuong@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: B113

NHÂN SỰ BỘ MÔN KẾ TOÁN 1

Nhân sự Chức vụ Liên hệ
C%20Ph%C6%B0%E1%BB%A3ng.jpg

NCS - ThS. Trần Thị Kim Phượng

Trưởng Bộ môn Kế toán 1

Trưởng nhóm R&D1

Email: tranthikimphuong@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: B113

Các học phần giảng dạy Đại học: Nguyên lý kế toán; Kế toán quốc tế; Kế toán thuế; Thuế trong doanh nghiệp

Th%20V%C5%A9.jpg

NCS - ThS. Phan Hoài Vũ

Giảng viên Bộ môn Kế toán 1

Email: phanhoaivu@tdtu.edu.vn

Nghiên cứu sinh ở nước ngoài

Các học phần giảng dạy Đại học: Nguyên lý kế toán; Kế toán quản trị; Kế toán chi phí

C%20Tuy%E1%BA%BFn.jpg

NCS - ThS. Nguyễn Thị Kim Tuyến

Giảng viên Bộ môn Kế toán 1

Email: nguyenthikimtuyen@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: B113

Các học phần giảng dạy Đại học: Nguyên lý kế toán; Kế toán quản trị; Kế toán chi phí

C%20Th%E1%BA%A3o.jpg

ThS. Mai Huỳnh Phương Thảo

Giảng viên Bộ môn Kế toán 1

Email: maihuynhphuongthao@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: B113

C%20H%C3%A0.jpg

ThS. Ngô Tấn Lâm Hà

Giảng viên Bộ môn Kế toán 1

Email: ngotanlamha@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: B113

Các học phần giảng dạy Đại học: Nguyên lý kế toán; Kế toán quản trị; Thuế trong doanh nghiệp 

 

 

 

 

ThS. Bùi Thị Bích Liên

Giảng viên Bộ môn Kế toán 1

Email: buithibichlien@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: B113

Các học phần giảng dạy Đại học: Nguyên lý kế toán; Kế toán quản trị; Kế toán thuế; Kế toán trong du lịch - khách sạn

NHÂN SỰ BỘ MÔN KẾ TOÁN 2

Nhân sự Chức vụ Liên hệ
C.%20H%E1%BA%A1nh.jpg

TS. Lê Thị Mỹ Hạnh

Trưởng Khoa Kế toán

Trưởng Bộ môn Kế toán 2

Email: lethimyhanh@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: B116

Các học phần giảng dạy Đại học: Kế toán tài chính 1, 2; Kế toán mô phỏng

Các học phần giảng dạy Sau đại học: Chuyên đề nghiên cứu 1; Chuyên để nghiên cứu 2

C%20Linh.jpg

ThS. Trần Đỗ Thùy Linh

Trợ lý Trưởng Khoa

Trưởng nhóm R&D3

Giảng viên Bộ môn Kế toán 2

Email: trandothuylinh@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: B113

Các học phần giảng dạy Đại học: Nguyên lý kế toán; Kế toán quốc tế 

Th%20Thi%C3%AAn.jpg

TS. Tô Hồng Thiên

Giảng viên Bộ môn Kế toán 2

Email: tohongthien@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: B113

Các học phần giảng dạy Đại học: Nguyên lý kế toán; Kế toán tài chính 1,2; Kế toán mô phỏng 

C%20Loan.jpg

NCS -ThS. Nguyễn Thị Kim Loan

Giảng viên Bộ môn Kế toán 2

Email: nguyenthikimloan@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: B113

Các học phần giảng dạy Đại học: Nguyên lý kế toán; Kế toán tài chính; Kế toán thuế; Thuế trong doanh nghiệp

C%20Th%E1%BB%A9c.jpg

NCS - ThS. Võ Thị Thức

Giảng viên Bộ môn Kế toán 2

Email: vothithuc@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: B113

Các học phần giảng dạy Đại học: Nguyên lý kế toán; Kế toán tài chính; Kế toán thuế; 

C.Truc%20Anh.jpg

NCS - ThS. Nguyễn Thị Trúc Anh

Giảng viên Bộ môn Kế toán 2

Email: nguyenthitrucanh@tdtu.edu.vn

Nghiên cứu sinh ở nước ngoài

Các học phần giảng dạy Đại học: Kế toán tài chính 

H1

ThS. Nguyễn Tấn Đạt

Giảng viên Bộ môn Kế toán 2

 

Email: nguyentandat@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: B113

Các học phần giảng dạy Đại học: Kế toán tài chính và Kế toán mô phỏng

NHÂN SỰ BỘ MÔN KẾ TOÁN 3

Nhân sự Chức vụ Liên hệ
Th%20H%C3%B9ng.jpg

TS. Tăng Trí Hùng

Trưởng Bộ môn Kế toán 3

Trưởng nhóm R&D3

Email: tangtrihung@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: B113

Các học phần giảng dạy Đại học: Kiểm toán; Nguyên lý kế toán; Kế toán mô phỏng

Các học phần giảng dạy sau đại học: Lý thuyết kế toán; Phương pháp nghiên cứu khoa học ứng dụng trong kế toán 

Th%20Chung.jpg

NCS - ThS. Đồng Quang Chung

Giảng viên Bộ môn Kế toán 3

Email: dongquangchung@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: B113

Các học phần giảng dạy Đại học: Hệ thống thông tin; Kế toán mô phỏng 

C%20H%C6%B0%C6%A1ng.jpg

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương

Giảng viên Bộ môn Kế toán 3

Email: nguyenthithanhhuong2@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: B113

Các học phần giảng dạy Đại học: Kiểm toán; Nguyên lý kế toán

NHÂN SỰ BỘ PHẬN HÀNH CHÍNH

Nhân sự Chức vụ Liên hệ
C%20Nhi%C3%AAn.jpg

CN. Nguyễn Thị Hồng Nhiên

Thư ký -Giáo vụ Khoa

nguyenthihongnhien@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: B007

C%20Th%C6%B0.jpg

CN. Nguyễn Thị Hoài Thư

Chuyên viên điều phối Học phần nghề nghiệp

nguyenthihoaithu@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: B007

Danh sách giảng viên, nghiên cứu viên Khoa Kế toán

Stt  Họ và tên  Học hàm - Học vị - Chức vụ
1 Lê Thị Mỹ Hạnh Tiến sỹ-Trưởng khoa
2 Trần Đỗ Thùy Linh Thạc sỹ-Tr.lý Trưởng khoa
3 Lê Thị Vui Thạc sỹ-Tr.lý Trưởng khoa
4 Tăng Trí Hùng Tiến sỹ
5 Tô Hồng Thiên Tiến sỹ
6 Dragan Lambic Tiến sỹ
7 Ebenezer Fiifi Emire Atta Mills Tiến sỹ
8 Qian Long Kweh Tiến sỹ
9 Hà Thị Ngọc Hà Tiến sỹ
10 Irene Wei Kiong  Ting Tiến sỹ
11 Lê Phúc Thịnh NCS
12 Dương Thế Duy NCS
13 Trần Thị Kim Phượng NCS
14 Phan Hoài Vũ NCS
15 Đồng Quang Chung NCS
16 Nguyễn Thị Kim Loan NCS
17 Võ Thị Thức  NCS
18 Nguyễn Thị Trúc Anh NCS
19 Nguyễn Thị Kim Tuyến NCS
20 Mai Huỳnh Phương Thảo Thạc sỹ
21 Nguyễn Thị Phước Diễm Thạc sỹ
22 Bùi Thị Bích Liên Thạc sỹ
23 Cao Thị Thanh Hiền Thạc sỹ
24 Nguyễn Thị Triều Thạc sỹ
25 Nguyễn Thị Thanh Hương Thạc sỹ
26 Nguyễn Xuân Nam Thạc sỹ
27 Trần Tuấn Minh Thạc sỹ
28 Ngô Tấn Lâm Hà Thạc sỹ
29 Đoàn Ngân Hà Thạc sỹ
30 Nguyễn Tấn Đạt Thạc sỹ
31 Nguyễn Thị Mai Phương Cử nhân
32 Lê Thị Minh Châu Cử nhân
33 Võ Thị Kim Thanh Cử nhân
34 Tạ Hồng Nhạ Cử nhân
35 Dương Việt Dũng Cử nhân
36 Nguyễn Thị Hồng Nhiên Cử nhân
37 Nguyễn Thị Hoài Thư Cử nhân