Nhảy đến nội dung

Nhân sự Khoa Kế toán

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

Nhân sự Chức vụ Liên hệ
C.%20H%E1%BA%A1nh.jpg

TS. Lê Thị Mỹ Hạnh

Trưởng Khoa Kế toán

Trưởng Bộ môn Kế toán 2

Email: lethimyhanh@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: B109

C%20Linh.jpg

ThS. Trần Đỗ Thùy Linh

Trợ lý Trưởng Khoa

Trưởng nhóm R&D2

Email: trandothuylinh@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: B113

Th%20H%C3%B9ng.jpg

TS. Tăng Trí Hùng

Trưởng Bộ môn Kế toán 3

Trưởng nhóm R&D3

Email: tangtrihung@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: B113

C%20Ph%C6%B0%E1%BB%A3ng.jpg

 NCS - ThS. Trần Thị Kim Phượng

Trưởng Bộ môn Kế toán 1

Trưởng nhóm R&D1

Email: tranthikimphuong@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: B113

NHÂN SỰ BỘ MÔN KẾ TOÁN 1

Nhân sự Chức vụ Liên hệ
C%20Ph%C6%B0%E1%BB%A3ng.jpg

NCS - ThS. Trần Thị Kim Phượng

Trưởng Bộ môn Kế toán 1

Trưởng nhóm R&D1

Email: tranthikimphuong@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: B113

Các học phần giảng dạy Đại học: Nguyên lý kế toán; Kế toán quốc tế; Kế toán thuế; Thuế trong doanh nghiệp

Th%20V%C5%A9.jpg

NCS - ThS. Phan Hoài Vũ

Giảng viên Bộ môn Kế toán 1

Email: phanhoaivu@tdtu.edu.vn

Nghiên cứu sinh ở nước ngoài

Các học phần giảng dạy Đại học: Nguyên lý kế toán; Kế toán quản trị; Kế toán chi phí

C%20Tuy%E1%BA%BFn.jpg

NCS - ThS. Nguyễn Thị Kim Tuyến

Giảng viên Bộ môn Kế toán 1

Email: nguyenthikimtuyen@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: B113

Các học phần giảng dạy Đại học: Nguyên lý kế toán; Kế toán quản trị; Kế toán chi phí

C%20Th%E1%BA%A3o.jpg

ThS. Mai Huỳnh Phương Thảo

Giảng viên Bộ môn Kế toán 1

Email: maihuynhphuongthao@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: B113

C%20H%C3%A0.jpg

ThS. Ngô Tấn Lâm Hà

Giảng viên Bộ môn Kế toán 1

Email: ngotanlamha@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: B113

Các học phần giảng dạy Đại học: Nguyên lý kế toán; Kế toán quản trị; Thuế trong doanh nghiệp 

Lam.jpg

ThS. Nguyễn Thanh Lâm

Giảng viên Bộ môn Kế toán 1

Email: nguyenthanhlam@tdtu.edu.vn

Đang học nước ngoài

NHÂN SỰ BỘ MÔN KẾ TOÁN 2

Nhân sự Chức vụ Liên hệ
C.%20H%E1%BA%A1nh.jpg

TS. Lê Thị Mỹ Hạnh

Trưởng Khoa Kế toán

Trưởng Bộ môn Kế toán 2

Email: lethimyhanh@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: B116

Các học phần giảng dạy Đại học: Kế toán tài chính 1, 2; Kế toán mô phỏng

Các học phần giảng dạy Sau đại học: Chuyên đề nghiên cứu 1; Chuyên để nghiên cứu 2

C%20Linh.jpg

ThS. Trần Đỗ Thùy Linh

Trợ lý Trưởng Khoa

Trưởng nhóm R&D3

Giảng viên Bộ môn Kế toán 2

Email: trandothuylinh@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: B113

Các học phần giảng dạy Đại học: Nguyên lý kế toán; Kế toán quốc tế 

Th%20Thi%C3%AAn.jpg

TS. Tô Hồng Thiên

Giảng viên Bộ môn Kế toán 2

Email: tohongthien@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: B113

Các học phần giảng dạy Đại học: Nguyên lý kế toán; Kế toán tài chính 1,2; Kế toán mô phỏng 

C%20Loan.jpg

NCS -ThS. Nguyễn Thị Kim Loan

Giảng viên Bộ môn Kế toán 2

Email: nguyenthikimloan@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: B113

Các học phần giảng dạy Đại học: Nguyên lý kế toán; Kế toán tài chính; Kế toán thuế; Thuế trong doanh nghiệp

C%20Th%E1%BB%A9c.jpg

NCS - ThS. Võ Thị Thức

Giảng viên Bộ môn Kế toán 2

Email: vothithuc@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: B113

Các học phần giảng dạy Đại học: Nguyên lý kế toán; Kế toán tài chính; Kế toán thuế; 

C.Truc%20Anh.jpg

NCS - ThS. Nguyễn Thị Trúc Anh

Giảng viên Bộ môn Kế toán 2

Email: nguyenthitrucanh@tdtu.edu.vn

Nghiên cứu sinh ở nước ngoài

Các học phần giảng dạy Đại học: Kế toán tài chính 

C%20Hoanh.jpg

ThS. Lâm Thị Hoàng Hoanh

Giảng viên Bộ môn Kế toán 2

 

Email: lamthihoanghoanh@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: B113

Các học phần giảng dạy Đại học: Kế toán tài chính; Kế toán mô phỏng

NHÂN SỰ BỘ MÔN KẾ TOÁN 3

Nhân sự Chức vụ Liên hệ
Th%20H%C3%B9ng.jpg

TS. Tăng Trí Hùng

Trưởng Bộ môn Kế toán 3

Trưởng nhóm R&D3

Email: tangtrihung@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: B113

Các học phần giảng dạy Đại học: Kiểm toán; Nguyên lý kế toán; Kế toán mô phỏng

Các học phần giảng dạy sau đại học: Lý thuyết kế toán; Phương pháp nghiên cứu khoa học ứng dụng trong kế toán 

Th%20Chung.jpg

NCS - ThS. Đồng Quang Chung

Giảng viên Bộ môn Kế toán 3

Email: dongquangchung@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: B113

Các học phần giảng dạy Đại học: Hệ thống thông tin; Kế toán mô phỏng 

C%20H%C6%B0%C6%A1ng.jpg

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương

Giảng viên Bộ môn Kế toán 3

Email: nguyenthithanhhuong2@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: B113

Các học phần giảng dạy Đại học: Kiểm toán; Nguyên lý kế toán

NHÂN SỰ BỘ PHẬN HÀNH CHÍNH

Nhân sự Chức vụ Liên hệ
C%20Nhi%C3%AAn.jpg

CN. Nguyễn Thị Hồng Nhiên

Thư ký -Giáo vụ Khoa

nguyenthihongnhien@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: B007

Th%20Thi%E1%BB%87n.jpg

CN. Nguyễn Phúc Thiện

Chuyên viên hợp tác quốc tế

nguyenphucthien@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: B007

 

 

Trợ lý CTSV Khoa

 

 

Phòng làm việc: B007

C%20Th%C6%B0.jpg

CN. Nguyễn Thị Hoài Thư

Chuyên viên điều phối Học phần nghề nghiệp

nguyenthihoaithu@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: B007