Nhảy đến nội dung

Lãnh đạo Khoa và nhân sự bộ môn

LÃNH ĐẠO KHOA

Nhân sự Chức vụ Liên hệ/Lịch tiếp sinh viên
TS. Lê Thị Mỹ Hạnh

Trưởng Khoa Kế toán

Trưởng Bộ môn Kế toán 2

lethimyhanh@tdtu.edu.vn

 

TS. Nguyễn Duy Sữu

Phó Trưởng Khoa

Trưởng nhóm R&D2

nguyenduysuu@tdtu.edu.vn

 

NCS-ThS. Phan Hoài Vũ

Phụ trách Bộ môn Kế toán 1

Trưởng nhóm R&D 1

phanhoaivu@tdtu.edu.vn

 

NCS. ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương

Trưởng Bộ môn Kiểm toán

Trưởng nhóm R&D 3

nguyenthithanhhuong@tdtu.edu.vn

 

* Lưu ý: Sinh viên liên hệ gặp Lãnh đạo Khoa, vui lòng đăng ký trước tại Phòng B007 

NHÂN SỰ BỘ MÔN KẾ TOÁN 1

 

Nhân sự Chức vụ Thông tin liên  hệ
NCS - ThS. Phan Hoài Vũ Phụ trách Bộ môn Kế toán 1

phanhoaivu@tdtu.edu.vn

NCS - ThS. Nguyễn Thị Kim Tuyến Giảng viên Bộ môn Kế toán 1

nguyenthikimtuyen@tdtu.edu.vn

ThS. Bùi Thị Bích Liên Giảng viên Bộ môn Kế toán 1

buithibichlien@tdtu.edu.vn

ThS. Ngô Tấn Lâm Hà Giảng viên Bộ môn Kế toán 1

ngotanlamha@tdtu.edu.vn

ThS. Đặng Lê Trần Vũ

Giảng viên Bộ môn Kế toán 1 dangletranvu@tdtu.edu.vn

 

NHÂN SỰ BỘ MÔN KẾ TOÁN 2

Nhân sự Chức vụ Thông tin liên hệ
TS. Lê Thị Mỹ Hạnh Trưởng bộ môn Kế toán 2

lethimyhanh@tdtu.edu.vn

TS. Nguyễn Duy Sữu Giảng viên Bộ môn Kế toán 2

nguyenduysuu@tdtu.edu.vn

TS. Võ Thị Thức Giảng viên Bộ môn Kế toán 2

vothithuc@tdtu.edu.vn

ThS. Trần Đỗ Thùy Linh Giảng viên Bộ môn Kế toán 2

trandothuylinh@tdtu.edu.vn

TS. Trần Thị Thu

Giảng viên Bộ môn Kế toán 2

tranthithu@tdtu.edu.vn

NCS- ThS. Lâm Thị Hoàng Hoanh

Giảng viên Bộ môn Kế toán 2 lamthihoanghoanh@tdtu.edu.vn

NHÂN SỰ BỘ MÔN KẾ TOÁN 3

 

Nhân sự Chức vụ Thông tin liên hệ
NCS - ThS. Nguyễn Thanh Hương Phụ trách Bộ môn Kiểm toán

nguyenthanhhuong2@tdtu.edu.vn

ThS. Lê Thị Mến Giảng viên Bộ môn Kiểm toán

lethimen@tdtu.edu.vn

ThS. Mai Huỳnh Phương Thảo Giảng viên Bộ môn Kiểm toán

maihuynhphuongthao@tdtu.edu.vn

ThS. Đỗ Nguyễn Minh Ngọc Giảng viên tập sự Bộ môn Kiểm toán

donguyenminhngoc@tdtu.edu.vn