Nhảy đến nội dung

Lãnh đạo Khoa và nhân sự bộ môn

LÃNH ĐẠO KHOA

Ban%20l%C3%A3nh%20%C4%91%E1%BA%A1o%20Khoa.jpg

Nhân sự Chức vụ Liên hệ/Lịch tiếp sinh viên
TS. Lê Thị Mỹ Hạnh

Trưởng Khoa Kế toán

Trưởng Bộ môn Kế toán 2

lethimyhanh@tdtu.edu.vn

Chiều thứ 2 và chiều thứ 6

ThS. Trần Đỗ Thùy Linh

Trợ lý Trưởng Khoa

Trưởng nhóm R&D2

trandothuylinh@tdt.edu.vn

Chiều thứ 2 và chiều thứ 6

TS. Tăng Trí Hùng

Trưởng Bộ môn Kế toán 3

Trưởng nhóm R&D 3

trangtrihung@tdtu.edu.vn

Chiều thứ 3 và chiều thứ 4

ThS. Trần Thị Kim Phượng

Trưởng Bộ môn Kế toán 1

Trưởng nhóm R&D 1

tranthikimphuong@tdtu.edu.vn

Chiều thứ 3 và chiều thứ 5

* Lưu ý: Sinh viên liên hệ gặp Lãnh đạo Khoa, vui lòng đăng ký trước tại Phòng B007 (gặp Cô Nhiên)

NHÂN SỰ BỘ MÔN KẾ TOÁN 1

KT1.jpg

Nhân sự Chức vụ Thông tin liên  hệ
NCS - ThS. Phan Hoài Vũ Giảng viên Bộ môn Kế toán 1

phanhoaivu@tdtu.edu.vn

Đang nghiên cứu sinh nước ngoài

ThS. Nguyễn Thị Kim Tuyến Giảng viên Bộ môn Kế toán 1

nguyenthikimtuyen@tdtu.edu.vn

Lịch tiếp sinh viên: Ca 3 Thứ 2

ThS. Mai Huỳnh Phương Thảo Giảng viên Bộ môn Kế toán 1

maihuynhphuongthao@tdtu.edu.vn

Lịch tiếp sinh viên: Ca 2 Thứ 3

ThS. Ngô Tấn Lâm Hà Giảng viên Bộ môn Kế toán 1

ngotanlamha@tdtu.edu.vn

Lịch tiếp sinh viên: Ca 2 Thứ 4

Cao học. Nguyễn Thanh Lâm Giảng viên Bộ môn Kế toán 1

nguyenthanhlam@tdtu.edu.vn

Đang học nước ngoài

NHÂN SỰ BỘ MÔN KẾ TOÁN 2

KT2.jpg

Nhân sự Chức vụ Thông tin liên hệ
TS. Tô Hồng Thiên Giảng viên Bộ môn Kế toán 2

tohongthien@tdtu.edu.vn

Lịch tiếp sinh viên: Ca 3 Thứ 2

NCS -ThS. Nguyễn Thị Kim Loan Giảng viên Bộ môn Kế toán 2

nguyenthikimloan@tdtu.edu.vn

Lịch tiếp sinh viên: Ca 3 Thứ 4

NCS - ThS. Võ Thị Thức Giảng viên Bộ môn Kế toán 2

vothithuc@tdtu.edu.vn

Lịch tiếp sinh viên: Ca 3 Thứ 5

NCS - ThS. Nguyễn Thị Trúc Anh Giảng viên Bộ môn Kế toán 2

nguyenthitrucanh@tdtu.edu.vn

Đang nghiên cứu sinh nước ngoài

ThS. Lâm Thị Hoàng Hoanh Giảng viên Bộ môn Kế toán 2

lamthihoanghoanh@tdtu.edu.vn

Lịch tiếp sinh viên: Ca 3 Thứ 6

NHÂN SỰ BỘ MÔN KẾ TOÁN 3

KT3.jpg

Nhân sự Chức vụ Thông tin liên hệ
NCS - ThS. Đồng Quang Chung Giảng viên Bộ môn Kế toán 3

dongquangchung@tdtu.edu.vn

Lịch tiếp sinh viên: Ca 4 Thứ 6

ThS. Nguyễn Thanh Hương Giảng viên Bộ môn Kế toán 3

nguyenthanhhuong2@tdtu.edu.vn

Lịch tiếp sinh viên: Ca 2 Thứ 5