Nhảy đến nội dung

Sinh hoạt học thuật chủ đề ""Financial Reporting Quality, Debt Maturity, and Investment Efficiency"

Ngày 15 tháng 04 năm 2024, Khoa Kế toán, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức sinh hoạt Journal Club với bài báo "Financial Reporting Quality, Debt Maturity, and Investment Efficiency" dưới sự trình bày của ThS. Bùi Thị Bích Liên.

1

Trong phần mở đầu, Cô Bùi Thị Bích Liên đã phân tích những điểm hay của bài báo, nhấn mạnh vào cơ sở lý luận để tìm ra khoảng trống nghiên cứu cũng như sự cần thiết của việc hiểu rõ về mối quan hệ giữa chất lượng báo cáo tài chính, độ dài các khoản nợ và hiệu quả đầu tư trong môi trường kinh doanh ngày nay. Điều này đã làm nền tảng cho các thảo luận sau này về mục tiêu, phương pháp nghiên cứu, và kết quả đạt được.

Trong phần chính của buổi hội thảo, các giảng viên đã cùng nhau phân tích kỹ lưỡng các khía cạnh của nghiên cứu, từ cách đo lường "investment efficiency" đến kỹ thuật xử lý nội sinh. Các câu hỏi đặt ra đã mở ra cơ hội cho sự trao đổi ý kiến và đóng góp ý kiến mới, làm sáng tỏ và mở rộng hiểu biết về chủ đề này.

Sau buổi sinh hoạt đã góp phần mở rộng hiểu biết của Giảng viên và làm cơ sở vận dụng cho các nghiên cứu trong tương lai.

2