Nhảy đến nội dung
Chương trình du học luân chuyển Campus

1.Giới thiệu về chương trình:

Chương trình này tập trung tuyển học sinh tốt nghiệp THPT của Việt Nam và học sinh từ các quốc gia trên thế giới.

Chương trình đào tạo và Điều kiện tốt nghiệp

 

II. Chương trình đào tạo

Mã số

học phần

Tên học phần 
(tiếng Việt)

Tên học phần 
(tiếng Anh)

Tổng TC

Giới thiệu Sau Đại học
Chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Kế Toán nhằm cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực kế toán có chất lượng cao, có suy nghĩ độc lập và có khả năng tiếp cận và phát triển khả năng nghiên cứu trong lĩnh vực nghề nghiệp, qua đó đưa ra các giải pháp, đề xuất mới phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế toàn cầu.
Subscribe to Danh mục ngành