Nhảy đến nội dung

Chương trình đào tạo và Điều kiện tốt nghiệp

 

II. Chương trình đào tạo

Mã số

học phần

Tên học phần 
(tiếng Việt)

Tên học phần 
(tiếng Anh)

Tổng TC

LT

TH, TN, TL

A. Phần kiến thức chung

15

 

 

FL700000

Tiếng Anh

English

10

10

0

SH700000

Triết học Mác – Lênin

Philosophy

3

3

0

IN700000

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Research Methods

2

2

0

B. Phần kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành

30

   

B.1 Các học phần cơ sở ngành và chuyên ngành bắt buộc

11

 

 

MS701410

Thống kê kinh doanh

Business Statistic

3

3

0

AC701010

Lý thuyết kế toán

Accounting Theory

2

2

0

AC701030

Kế toán tài chính nâng cao

Advanced Financial Accounting

3

3

0

AC701020

Kế toán quản trị nâng cao

Advanced Managerial Accounting

3

3

0

B.2 Các học phần cơ sở ngành tự chọn (chọn 0 4 /06 tín chỉ)

4

   

BA701290

Kinh tế học quản lý

Management Economic

2

2

0

AC701130

Công cụ xử lý và phân tích dữ liệu (*)

Tools for processing and analyzing data

2

2

0

AC701050

Pháp luật về kế toán và kiểm toán (*)

Law of Accounting & Auditing

2

2

0

B.3 Các học phần chuyên ngành tự chọn (chọn 1 5 / 30 tín chỉ)

1 5

 

 

AC701140

Chuyên đề nâng cao Kế toán tài chính (**)

Seminar in Financial Accounting

1

1

0

AC701150

Chuyên đề nâng cao Hệ thống thông tin Kế toán (**)

Seminar in Accounting Information System

1

1

0

AC701060

Kiểm toán nâng cao (1) (*)

Advanced Auditing

3

3

0

FB701090

Tài chính quốc tế

International Finance

2

2

0

BA701030

Quản trị dự án

Project Management

2

2

0

AC701070

Kế toán quốc tế

International Accounting

3

3

0

AC701080

Quản trị Tài chính (2) (*)

Financial Management

3

3

0

AC701090

Hệ thống thông tin Kế toán (1) (*)

Accounting Information System

3

3

0

BA701080

Quản trị chiến lược nguồn nhân lực

Strategic Human Resource Management

3

3

0

FB701180

Đạo đức kinh doanh

Business Ethics

3

3

0

AC701100

Phương pháp nghiên cứu khoa học ứng dụng trong Kế toán (2) (*)

Research Methodology in Accounting

2

2

0

AC701110

Chuyên đề nghiên cứu 1 (2) (*)

Project 1

2

2

0

AC701120

Chuyên đề nghiên cứu 2 (2) (*)

Project 2

2

2

0

C. Luận văn thạc sĩ

 

15

   

AC701000

Luận văn thạc sĩ

Master's Thesis

15

0

0

Tổng cộng

 

60

   

Ghi chú:

LY: lý thuyết; TH: thực hành; TN: thí nghiệm; TL: thảo luận

1 tín chỉ = 15 tiết lý thuyết hoặc bài tập

             = 30 tiết thuyết trình, thảo luận hoặc thực hành

(1) Nhóm học phần tự chọn học kỳ 1

(2) Nhóm học phần tự chọn học kỳ 2

(*) Các môn tự chọn gợi ý trong chương trình

(**) Các chuyên đề nâng cao

Đối với học viên tốt nghiệp đại học ngành đúng có khối lượng kiến thức tối thiểu tích lũy từ 150 tín chỉ trở lên:

Mã số học phần

Tên học phần 
(tiếng Việt)

Tên học phần 
(tiếng Anh)

Tổng TC

LT

TH, TN, TL

 

A. Học phần chung bắt buộc

10

 

 

FL700010

Tiếng Anh B

English

5

5

0

 

SH700000

Triết học Mác – Lênin

Philosophy

3

3

0

 

IN700000

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Research Methods

2

2

0

 

B. Phần kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành

15

   

B.1 Các học phần cơ sở ngành và chuyên ngành bắt buộc

2

 

 

AC701010

Lý thuyết kế toán

Accounting Theory

2

2

0

 

B.2 Các học phần cơ sở ngành tự chọn (chọn 0 4 /06 tín chỉ)

4

   

BA701290

Kinh tế học quản lý

Management Economic

2

2

0

 

AC701130

Công cụ xử lý và phân tích dữ liệu (*)

Tools for processing and analyzing data

2

2

0

 

AC701050

Pháp luật về kế toán và kiểm toán (*)

Law of Accounting & Auditing

2

2

0

 

B.3 Các học phần chuyên ngành tự chọn (chọn 9/ 30 tín chỉ)

9

 

 

AC701140

Chuyên đề nâng cao Kế toán tài chính (**)

Seminar in Financial Accounting

1

1

0

 

AC701150

Chuyên đề nâng cao Hệ thống thông tin Kế toán (**)

Seminar in Accounting Information System

1

1

0

 

AC701060

Kiểm toán nâng cao (1)

Advanced Auditing

3

3

0

 

FB701090

Tài chính quốc tế

International Finance

2

2

0

 

BA701030

Quản trị dự án

Project Management

2

2

0

 

AC701070

Kế toán quốc tế

International Accounting

3

3

0

 

AC701080

Quản trị Tài chính (2)

Financial Management

3

3

0

 

AC701090

Hệ thống thông tin Kế toán (1) (*)

Accounting Information System

3

3

0

 

BA701080

Quản trị chiến lược nguồn nhân lực

Strategic Human Resource Management

3

3

0

 

FB701180

Đạo đức kinh doanh

Business Ethics

3

3

0

 

AC701100

Phương pháp nghiên cứu khoa học ứng dụng trong Kế toán (2) (*)

Research Methodology in Accounting

2

2

0

 

AC701110

Chuyên đề nghiên cứu 1 (2) (*)

Project 1

2

2

0

 

AC701120

Chuyên đề nghiên cứu 2 (2) (*)

Project 2

2

2

0

 

A. Luận văn thạc sĩ

 

15

   

AC701000

Luận văn thạc sĩ

Master's Thesis

15

0

0

 

Tổng cộng

 

40

   

III. Điều kiện tốt nghiệp:

Căn cứ theo Quyết định 2257/2017/QĐ-TĐT ngày 01/12/2017 của Hiệu trưởng Trường đại học Tôn Đức Thắng về việc Ban hành hành Qui chế tuyển sinh và đào tào trình độ thạc sĩ, người học được công nhận và cấp bằng thạc sĩ phải:
- Đã học xong và đạt yêu cầu tất cả các học phần trong chương trình đào tạo với điểm trung bình chung từ 5,5 trở lên (thang điểm 10);
- Đạt yêu cầu chuẩn đầu ra về tiếng Anh theo qui định của Trường;
Không đang trong thời gian chịu kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên hoặc đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
- Bảo vệ luận văn đạt yêu cầu (điểm trung bình chung của Hội đồng từ 5,5 trở lên);
- Đã công bố công khai toàn văn luận văn trên website của Đại học Tôn Đức Thắng ít nhất 30 ngày tính từ khi nộp luận văn cho Thư viện Trường;
- Giấy chứng nhận của Thư viện Trường đã nhận luận văn (có xác nhận chỉnh sửa của người hướng dẫn và Chủ tịch hội đồng);
- Không bị khiếu nại, tố cáo về nội dung khoa học trong luận văn tại thời điểm xét.