Nhảy đến nội dung

Sau đại học

I. Chương trình đào tạo và Điều kiện tốt nghiệp

Chương trình đào tạo và Điều kiện tốt nghiệp

II. Kế hoạch làm luận văn

Kế hoạch thực hiện luận văn đợt 2 năm 2019

III. Thông báo tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh Sau Đại học trình độ TS năm 2019 đợt tháng 06/2019

Thông báo hoạt động TN Trình độ ThS đợt Tháng 04/2019

Thông báo tuyển sinh sau Đại học trình độ Thạc sĩ năm 2019 đợt tháng 06/2019

Xét tuyển đầu vào Cao học dành cho đối tượng Kiểm toán Viên trực thuộc VACPA

IV. Tốt nghiệp

Kế hoạch tổ chức tốt nghiệp trình độ thạc sĩ đợt 04/2019

V. Lớp bồi dưỡng cao học

Thông báo về việc mở học phần bồi dưỡng sau đại học đợt 1 HK1/2019-2020 cho sinh viên Tôn Đức Thắng chương trình 4+1

Thông báo về việc mở học phần bồi dưỡng Sau Đại chọ đợt 3 HK2/2018-2019 cho sinh viên Tôn Đức Thắng ( Học phần PP Nghiên cứu Khoa Học và Triết học Mac- Lênin

Thông báo về việc mở học phần bồi dưỡng sau đại học đợt 2 HK2/2018-2019 cho sinh viên Tôn Đức Thắng (học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học và Triết học Mac - Lênin)

Thông báo tuyển sinh sau đại học trình độ Thạc sĩ năm 2018 đợt tháng 12/2018

Thông báo về việc mở học phần bồi dưỡng sau đại học cho sinh viên Tôn Đức Thắng (học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học và Triết học Mac - Lênin)

VI. Học phí

Thông báo về việc thu học phí chương trình đào tạo bậc Thạc sĩ, Tiến sĩ đợt tháng 04/2019 ( Áp dụng cho khóa tuyển sinh từ 2017 trở về trước)

VII. Giới thiệu Sau Đại học

Giới thiệu Sau Đại học

Tags