Nhảy đến nội dung

Giới thiệu Bộ môn Kế toán 2

Đội ngũ Giảng viên Bộ môn

1. TS. Lê Thị Mỹ Hạnh                                          Trưởng Bộ môn

2. TS. Tô Hồng Thiên                                           Giảng viên Bộ môn

3. NCS - ThS. Nguyễn Thị Kim Loan                   Giảng viên Bộ môn

4. NCS - ThS. Võ Thị Thức                                  Giảng viên Bộ môn

5. NCS - ThS. Nguyễn Thị Trúc Anh                    Giảng viên Bộ môn

6. ThS. Trần Đỗ Thùy Linh                                   Giảng viên Bộ môn

7. ThS. Nguyễn Tấn Đạt                                       Giảng viên Bộ môn

Các học phần phụ trách: Bộ môn Kế toán 2 thuộc Khoa Kế toán, đảm nhận giảng dạy các môn học cho ngành Kế toán, cũng như cho các chuyên ngành khác như Tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh.

 • Kế toán tài chính 1
 • Kế toán tài chính 2
 • Kế toán tài chính ngoài ngành
 • Kế toán ngân hàng
 • Kế toán hành chính sự nghiệp
 • Kế toán quốc tế
 • Kế toán mô phỏng
 • Thuế trong doanh nghiệp
 • Kế toán thuế

Ngoài ra, Bộ môn cũng mời thỉnh giảng một số Giảng viên có kinh nghiệm tham gia giảng dạy.

Hướng nghiên cứu khoa học và hướng phát triển của Bộ môn

Bộ môn thực hiện nghiên cứu chuyên sâu các nội dung liên quan đến hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam, hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế, vận dụng hệ thống chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam... để tổ chức hệ thống kế toán tài chính tại doanh nghiệp thông qua việc vận dụng hệ thống tài khoản, chứng từ, sổ sách kế toán, lập và trình bày báo cáo tài chính.

Định hướng phát triển:

 • Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo thông qua đổi mới và xây dựng chương trình đào tạo theo chương trình TOP 100; Đổi mới phương pháp dạy và học.
 • Cùng với xu hướng toàn cầu hóa về hợp tác và phát triển kinh tế, kế toán không còn là vấn đề mang tính nội tại, riêng biệt của từng quốc gia. Vì vậy, để phù hợp với yêu cầu đa dạng của doanh nghiệp cũng như các nhà đầu tư, các quốc gia thường cho phép các doanh nghiệp lựa chọn Chuẩn mực báo cáo tài chính (BCTC) quốc gia hoặc Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) khi lập và trình bày BCTC. Do vậy, trong chương trình đạo tạo, Bộ môn rất chú trọng dạy cho sinh viên về việc lập BCTC theo Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS)
 • Xây dựng hệ thống giáo trình, bài giảng, bài tập và các tài liệu học tập khác phục vụ cho học tập và nghiên cứu của sinh viên.
 • Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng trong lĩnh vực kế toán doanh nghiệp.
 • Chú trọng đẩy mạnh tin học ứng dụng trong công tác xử lý thông tin tài chính kế toán nhằm giúp sinh viên không những vững kiến thức chuyên môn mà còn trang bị tốt kiến thức thực tiễn, kỹ năng thực hành.