Nhảy đến nội dung

Kế toán 2

GIỚI THIỆU CHUNG:

 • Bộ môn Kế toán 2 thuộc Khoa Kế toán, đảm nhận giảng dạy các môn học cho ngành Kế toán, cũng như cho các chuyên ngành khác như Tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh.
 • Các môn học do bộ môn Kế toán 2 phụ trách gồm:
 • Kế toán tài chính 1
 • Kế toán tài chính 2
 • Kế toán tài chính 3
 • Kế toán tài chính ngoài ngành
 • Kế toán ngân hàng
 • Kế toán hành chính sự nghiệp
 • Kế toán quốc tế

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN BỘ MÔN:

 • TS. Lê Thị Mỹ Hạnh
 • TS. Tô Hồng Thiên
 • NCS. Nguyễn Thị Kim Loan
 • ThS. Võ Thị Thức
 • ThS. Nguyễn Thị Trúc Anh
 • ThS. Trần Đỗ Thùy Linh
 • ThS. Trần Thị Kim Phượng

Ngoài ra, Bộ môn cũng mời thỉnh giảng một số Giảng viên có kinh nghiệm tham gia giảng dạy.

HƯỚNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA BỘ MÔN:

 • Bộ môn thực hiện nghiên cứu chuyên sâu các nội dung liên quan đến hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam, hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế, vận dụng hệ  thống chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam... để tổ chức hệ thống kế toán tài chính tại doanh nghiệp thông qua việc vận dụng hệ thống tài khoản, chứng từ, sổ sách kế toán, lập và  trình bày báo cáo tài chính.
 • Định hướng phát triển:

+ Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo thông qua đổi mới và xây dựng chương trình đào tạo theo chương trình TOP 100; Đổi mới phương pháp dạy và học.

+ Xây dựng hệ thống giáo trình, bài giảng, bài tập và các tài liệu học tập khác phục vụ cho học tập và nghiên cứu của sinh viên.

+ Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng trong lĩnh vực kế toán doanh nghiệp.

 

KT2.jpg
Hình: Thầy Cô Bộ môn Kế toán 2