Nhảy đến nội dung
Hội đồng đánh giá Luận Văn Thạc Sĩ – Ngày 25/11/2022

Khoa Kế toán tổ chức hội đồng đánh giá Luận Văn Thạc Sĩ chi tiết như sau:

- Thời gian: 8h30 - Thứ 6 ngày 25/11/2022

- Địa điểm: B106

- Danh sách học viên:

STT

MSHV

Họ và tên học viên

TÊN ĐỀ TÀI (Tiếng Việt)

TÊN ĐỀ TÀI (Tiếng Anh)

Hội đồng xét duyệt ĐCCT (Đợt 07/2022)

Khoa Kế toán tổ chức hội đồng xét duyệt đề cương chi tiết LVThS đợt giao đề tài tháng 07/2022. Thông tin chi tiết:

- Thời gian: 13h30 - Thứ 4 ngày 05/10/2022

- Địa điểm: B106

- Danh sách học viên:

STT

MSHV

HỌ VÀ TÊN HV

TÊN ĐỀ TÀI (Tiếng Việt)

TÊN ĐỀ TÀI (Tiếng Anh)

Hội đồng đánh giá LVThS – Ngày 30/08/2022

Khoa Kế toán tổ chức hội đồng đánh giá LVThS. Thông tin chi tiết:

- Thời gian: 13h30 - Thứ 3 ngày 30/08/2022

- Địa điểm: B106

- Danh sách học viên:

STT

MSHV

Họ và tên học viên

TÊN ĐỀ TÀI (Tiếng Việt)

TÊN ĐỀ TÀI (Tiếng Anh)

Subscribe to thac sĩ