Nhảy đến nội dung

Hội đồng đánh giá Luận Văn Thạc Sĩ – Ngày 25/11/2022

Khoa Kế toán tổ chức hội đồng đánh giá Luận Văn Thạc Sĩ chi tiết như sau:

- Thời gian: 8h30 - Thứ 6 ngày 25/11/2022

- Địa điểm: B106

- Danh sách học viên:

STT

MSHV

Họ và tên học viên

TÊN ĐỀ TÀI (Tiếng Việt)

TÊN ĐỀ TÀI (Tiếng Anh)

CBHD

1

196003012

Hoàng Thanh Huyền

Các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn phần mềm kế toán của các doanh nghiệp dịch vụ kế toán

Factors affecting the choice of accounting software in Accounting service enterprises

TS. Hà Thị Ngọc Hà
 

2

196003013

Ngô Kim Hy

Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị lợi nhuận: Nghiên cứu thực nghiệm tại các công ty chứng khoán Việt Nam

Factors affecting earnings management: an empirical study at Vietnamese securities companies

TS. Trần Thị Thanh Hải
 

3

196003019

Nguyễn Thị Huỳnh Như

Môi trường xã hội tác động đến chất lượng kiểm toán: Nghiên cứu trong bối cảnh dịch Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh

The impact of social environment on audit quality: Research during the Covid-19 pandemic in Ho Chi Minh City


TS. Trần Khánh Lâm
 

4

196003022

Lê Thị Mai Quyên

Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi điều chỉnh lợi nhuận – Nghiên cứu thực nghiệm tại các doanh nghiệp sản xuất niêm yết trên SGDCK thành phố Hồ Chí Minh

Factors affecting earning management – An empirical study at manufacturing companies listed on the Ho Chi Minh Stock Exchange

TS. Trần Thị Thanh Hải

Thẻ