Nhảy đến nội dung

Hội đồng đánh giá LVThS – Ngày 30/08/2022

Khoa Kế toán tổ chức hội đồng đánh giá LVThS. Thông tin chi tiết:

- Thời gian: 13h30 - Thứ 3 ngày 30/08/2022

- Địa điểm: B106

- Danh sách học viên:

STT

MSHV

Họ và tên học viên

TÊN ĐỀ TÀI (Tiếng Việt)

TÊN ĐỀ TÀI (Tiếng Anh)

CBHD

1

196003003

Phan Hoài Nam

Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính - Nghiên cứu tại các Doanh nghiệp kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà Nước Việt Nam chấp thuận

Factors affecting the financial statement audit quality - A research at audit firm approved by the State Securities commission of Vietnam

TS. Hà Thị Ngọc Hà

2

196003015

Sơn Thị Phương Lan

Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng  lợi nhuận của các công ty niêm yết trên thị trường Chứng khoán Việt Nam

Factors affecting earnings quality of Companies listed on Vietnam Stock Exchange

TS. Lê Thị Mỹ Hạnh

3

196003027

Lý Thùy Vân

Tác động của các đặc tính hội đồng quản trị đến hiệu quả tài chính: Thực nghiệm tại các công ty niêm yết thuộc nhóm VN100

The impact of board of directors’ characteristics on financial performance: Evidence at companies listed on group VN100

TS. Lê Thị Mỹ Hạnh

Thẻ