Nhảy đến nội dung

Hội đồng xét duyệt ĐCCT (Đợt 07/2022)

Khoa Kế toán tổ chức hội đồng xét duyệt đề cương chi tiết LVThS đợt giao đề tài tháng 07/2022. Thông tin chi tiết:

- Thời gian: 13h30 - Thứ 4 ngày 05/10/2022

- Địa điểm: B106

- Danh sách học viên:

STT

MSHV

HỌ VÀ TÊN HV

TÊN ĐỀ TÀI (Tiếng Việt)

TÊN ĐỀ TÀI (Tiếng Anh)

CBHD

1

196003021

Trần Thị Lệ Nhung

Các nhận tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam

Factors affecting the financial efficiency of listed businesses in Vietnam

TS. Hà Thị Ngọc Hà
Trường ĐH Tôn Đức Thắng

2

196003025

Huỳnh Thị Bé Thư

Các nhân tố tác động đến việc vận dụng kế toán quản trị tại các công ty sản xuất
gạch men khu vực Đông Nam Bộ

Factors impacting on management accounting practices in ceramic manufacturing companies in the Southeast region.

TS. La Xuân Đào
Trường ĐH Kinh tế - luật

3

196003011

Trần Thị Thanh Hường

Các nhân tố ảnh hưởng đến tính minh bạch thông tin tài chính của các công ty niêm yết thuộc nhóm ngành bất động sản trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Factors affecting the transparency of financial information of listed companies in the real estate industry on the Vietnamese stock market

TS. Hà Thị Ngọc Hà
Trường ĐH Tôn Đức Thắng

4

196003028

Nguyễn Thị Hồng Vân

Các nhân tố ảnh hưởng đến độ tin cậy của thông tin báo cáo tài chính: Thực nghiệm tại các công ty bất động sản trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ chí Minh

Factors affecting the reliability of financial information : Experiments in the real estate companies listed on the Ho Chi Minh City Stock market

TS. Hà Thị Ngọc Hà
Trường ĐH Tôn Đức Thắng

5

202803006

Trần Thị Mai Hương

Các nhân tố ảnh hưởng tới việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập của các doanh nghiệp tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Factors affecting the choice of independent audit company of businesses in Ho Chi Minh City

TS. Phan Văn Dũng
Công ty TNHH Phan Dũng

6

202803009

Nguyễn Lương Hồng Nhung

Các nhân tố ảnh hưởng đến Chất lượng thông tin kế toán trên Báo cáo tài chính của Đơn vị sự nghiệp Y tế công lập tại Đồng Nai

Factors affecting The quality of accounting information on Financial statements of Public health service units in Dong Nai Province

PGS.TS. Võ Văn Nhị
Trường ĐH Kinh tế TP.HCM

7

201803003

Nguyễn Văn Hiếu

Các nhân tố ảnh hưởng đến việc xây dựng hệ thống kế toán quản trị: Ứng dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại TP. HCM

Factors affecting the building of a management accounting system: Applications for SMES in HCM City

TS. La Xuân Đào
Trường ĐH Kinh tế - luật

8

201803004

Trương Hoài Hiếu

Tác Động Của Vốn Trí Tuệ Đến Hiệu Quả Kinh Doanh: Thực Nghiệm Tại Các Doanh Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh.

Impacts of Intellectual Capital on Business Performance: An Experiment at Ho Chi Minh City Enterprises.

TS. Lê Thị Mỹ Hạnh
Trường ĐH Tôn Đức Thắng

9

201803005

Nguyễn Trúc Hương

Mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội (CSR) và quản trị lợi nhuận (EM) tại các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

The relationship between social responsibility (CSR) and earnings management (EM) in companies listed on Vietnam stock market

TS. Lê Thị Mỹ Hạnh
Trường ĐH Tôn Đức Thắng

10

201803009

Trần Lê Quỳnh Như

Tác động của đặc điểm công ty đến hiệu quả tài chính trong giai đoạn Đại dịch COVID-19: Thực nghiệm tại Việt Nam

The Impact of firm characteristics on firm performance during COVID-19 Pandemic: Evidence from Vietnam

PGS.TS. Võ Văn Nhị
Trường ĐH Kinh tế TP.HCM

11

201803011

Phạm Ngọc Thanh Phương

Những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng hệ thống thông tin kế toán trong các doanh nghiệp sản xuất tại TP.Hồ Chí Minh.

Factors affecting the quality of accounting information systems in manufacturing enterprises in Ho Chi Minh City.

PGS.TS. Phạm Quang Huy
Trường ĐH Kinh tế TP.HCM

12

201803013

Nguyễn Thị Tâm

Các nhân tố tác động đến chất lượng thông tin kế toán trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết tại TP HCM

Factors impact on quality of financial information of companies listed on the Ho Chi Minh City securities trading

PGS.TS. Võ Văn Nhị
Trường ĐH Kinh tế TP.HCM

13

201803014

Đinh Thị Mai Trang

Mối quan hệ giữa kiểm toán nội bộ và hiệu quả hoạt động tại các ngân hàng Việt Nam.

The relationship between internal audit and operation efficiency at the banks in Vietnam

PGS.TS. Phạm Quang Huy
Trường ĐH Kinh tế TP.HCM

14

196003014

Đặng Thanh Lan

Tác động của quản trị lợi nhuận đến khả năng hoạt động liên tục của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

The effect of earnings management on the going concern of listed companies on Vietnamese stock market

TS. Lê Thị Mỹ Hạnh
Trường ĐH Tôn Đức Thắng

Thẻ