Nhảy đến nội dung
Hội đồng đánh giá Luận Văn Thạc Sĩ – Ngày 25/11/2022

Khoa Kế toán tổ chức hội đồng đánh giá Luận Văn Thạc Sĩ chi tiết như sau:

- Thời gian: 8h30 - Thứ 6 ngày 25/11/2022

- Địa điểm: B106

- Danh sách học viên:

STT

MSHV

Họ và tên học viên

TÊN ĐỀ TÀI (Tiếng Việt)

TÊN ĐỀ TÀI (Tiếng Anh)

Hội đồng xét duyệt ĐCCT (Đợt 07/2022)

Khoa Kế toán tổ chức hội đồng xét duyệt đề cương chi tiết LVThS đợt giao đề tài tháng 07/2022. Thông tin chi tiết:

- Thời gian: 13h30 - Thứ 4 ngày 05/10/2022

- Địa điểm: B106

- Danh sách học viên:

STT

MSHV

HỌ VÀ TÊN HV

TÊN ĐỀ TÀI (Tiếng Việt)

TÊN ĐỀ TÀI (Tiếng Anh)

Hội đồng đánh giá LVThS – Ngày 19/06/2022
Hội đồng đánh giá LVThS – Ngày 19/06/2022
VACPA tuyển dụng cán bộ chuyên môn - Tháng 10/2022
VACPA tuyển dụng cán bộ chuyên môn - Tháng 10/2022
Graduation Thesis Defense Ceremony For Students of Faculty of Accouting Course 22
Graduation Thesis Defense Ceremony For Students of Faculty of Accouting Course 22
Hội đồng đánh giá LVThS – Ngày 30/08/2022

Khoa Kế toán tổ chức hội đồng đánh giá LVThS. Thông tin chi tiết:

- Thời gian: 13h30 - Thứ 3 ngày 30/08/2022

- Địa điểm: B106

- Danh sách học viên:

STT

MSHV

Họ và tên học viên

TÊN ĐỀ TÀI (Tiếng Việt)

TÊN ĐỀ TÀI (Tiếng Anh)

Hội đồng xét duyệt đề cương chi tiết Chương trình Cao học ngày 08/04/2022

Khoa Kế toán tổ chức hội đồng xét duyệt đề cương chi tiết LVThS đợt giao đề tài tháng 01/2022. Thông tin chi tiết:

- Thời gian: 13h30 - Thứ 6 ngày 08/04/2022

- Địa điểm: Trực tuyến

- Danh sách học viên:

STT

MSHV

Họ và tên học viên

Ngày sinh

TÊN ĐỀ TÀI (Tiếng Việt)

Subscribe to Thông báo