Nhảy đến nội dung

Giới thiệu Bộ môn Kế toán 3

Đội ngũ Giảng viên Bộ môn Kế toán 3

1. TS. Tăng Trí Hùng                                                Trưởng Bộ môn

2. NCS - ThS Đồng Quang Chung                           Giảng viên Bộ môn

3. ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương                           Giảng viên Bộ môn

Hiện tại, Bộ môn có 3 giảng viên cơ hữu, trong đó gồm 1 Tiến sỹ; 2 Thạc sĩ (1 Thạc sỹ đang là Nghiên cứu sinh).

Bộ môn đã hợp tác thường xuyên với đội ngũ giảng viên thỉnh giảng giàu kinh nghiệm từ các trường Đại học có uy tín, và hợp tác với các chuyên gia thực tế đang giữ các vị trí trọng yếu tại các hội nghề nghiệp cũng như các chuyên viên kế toán tổng hợp, kế toán trưởng tại các doanh nghiệp trong chương trình Mô phỏng kế toán.

Đội ngũ giảng viên cơ hữu của Bộ môn phần lớn là các giảng viên trẻ, nhiệt tình, ham học hỏi và tâm huyết với nghề. Một số giảng viên đã có nhiều thực tế trong lĩnh vực giảng dạy.

Những tình huống từ thực tiễn được lồng ghép vào bài giảng lý thuyết đã tạo hiệu ứng gần gũi với thực tế, sinh động giúp sinh viên có những kiến thức lý thuyết vững vàng và biết vận dụng vào công việc thực tế khi tốt nghiệp, đáp ứng được yêu cầu chuẩn đầu ra của ngành kế toán và đặc biệt là yêu cầu công việc thực tế của nhà tuyển dụng.

Các học phần Bộ môn phụ trách: 

  • Kiểm toán

  • Kiểm toán nội bộ;

  • Hệ thống thông tin kế toán;

  • Nghiên cứu định lượng trong kế toán;

  • Pháp luật trong kế toán và kiểm toán

  • Báo cáo tài chính và trách nhiệm xã hội

Công tác nghiên cứu khoa học/Giảng dạy

Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực nghiên cứu của giảng viên, bộ môn tập trung xây dựng hệ thống tài liệu học tập: giáo trình, tài liệu tham khảo…góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Bộ môn tham gia tư vấn cho Khoa xây dựng chương trình đào tạo phù hợp nhu cầu xã hội.

Đặc biệt, bộ môn đã khai thác một cách có hiệu quả Phòng Mô phỏng kế toán trong việc giảng dạy cho sinh viên các học phần kế toán tài chính; kế toán thuế và thực hành kế toán, giúp sinh viên tiếp cận và hiểu các công việc thực tế tại doanh nghiệp khi tốt nghiệp và được các nhà tuyển dụng đánh giá rất cao.