Nhảy đến nội dung
Chương trình đào tạo 2018 ngành Kế toán, Mã ngành 7340301, chương trình tiêu chuẩn
 STT Khối kiến thức Tổng số tín chỉ
    Tổng số   tín chỉ Bắt buộc
Chương trình đào tạo 2015 ngành Kế toán, Mã ngành 7340301, chương trình tiêu chuẩn
 STT Khối kiến thức   Tổng số tín chỉ
      Tổng số   tín chỉ
Chuẩn đầu ra 2018 ngành Kế toán, Mã ngành 7340301, chương trình tiêu chuẩn

1. Tên ngành (Major in):                      Mã ngành (Code): 7340301

Tên ngành tiếng Việt: Kế toán

Tên ngành tiếng Anh: Accounting

2. Trình độ (Level): Đại học                 Hình thức (Mode of study): chính quy

3. Văn bằng (Degree): Cử nhân

4. Mục tiêu của chương trình đào tạo (Programme Objectives - POs)

Chuẩn đầu ra 2015 ngành Kế toán, Mã ngành F7340301, chương trình chất lượng cao

1. Tên ngành:

Tên ngành tiếng Việt: Kế toán

Tên ngành tiếng Anh: Accounting

2. Trình độ đào tạo: Đại học chính quy chương trình Chất lượng cao

3. Văn bằng: Cử nhân

4. Mục tiêu đào tạo: 

Chuẩn đầu ra 2015 ngành Kế toán, Mã ngành 7340301, chương trình tiêu chuẩn

1. Tên ngành:

Tên ngành tiếng Việt: Kế toán

Tên ngành tiếng Anh: Accounting

2. Trình độ đào tạo:  Đại học chính quy

3. Văn bằng: Cử nhân

Chuẩn đầu ra 2018 ngành Kế toán, Mã ngành F7340301, chương trình chất lượng cao

1. Tên ngành (Major in):                                                              Mã ngành (Code): 7340301

Tên ngành tiếng Việt: Kế toán

Tên ngành tiếng Anh: Accounting

2. Trình độ (Level): Đại học                                                        Hình thức (Mode of study): Chính quy

3. Văn bằng (Degree): Cử nhân

4. Mục tiêu của chương trình đào tạo (Programme Objectives - POs):

Subscribe to nganh ke toan