Nhảy đến nội dung
Lễ ký kết hợp tác giữa khoa Kế toán và công ty cổ phần Phần mềm quản lý doanh nghiệp (FAST)

Nhằm tăng cường sự gắn kết giữa nhà Trường và doanh nghiệp trong hoạt động đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực và xây dựng chưong trình đào tạo gắn liền với thực tiễn, tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên có cơ hội được thao tác và thực hành trên phần mềm hóa đơn điện tử, phần mềm kế toán. Ngày 26/01/2024, Khoa Kế toán Trường đại học Tôn Đức Thắng và Công ty cổ phần Phần mềm quản lý doanh nghiệp tại TP.HCM (FAST) đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2024-2029.

Subscribe to Thỏa thuận hợp tác