Nhảy đến nội dung

Kế hoạch tổ chức nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2021-2022

1. Mục đích

 • Đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học (NCKH) của sinh viên Trường và khoa Kế toán, tạo điều kiện cho sinh viên phát huy sức sáng tạo, áp dụng kiến thức đã học vào thực tế;
 • Giúp sinh viên tiếp cận nhanh với các tri thức mới liên quan đến các ngành học hiện có tại Trường;
 • Phát huy tính năng động, sáng tạo, khả năng NCKH độc lập của sinh viên; 
 • Tạo môi trường khoa học, thi đua học tập, sân chơi học thuật bổ ích trong sinh viên. Phát hiện và nuôi dưỡng những hạt nhân về NCKH trong sinh viên từ đó có hướng đào tạo và bồi dưỡng.

2. Yêu cầu

 • Công trình tham gia dự thi phải có tính mới, tính sáng tạo, có ý nghĩa thực tiễn và đảm bảo tính khoa học;
 • Tuyệt đối không sao chép từ những đề tài, bài báo hay công trình nghiên cứu của các tác giả khác đã công bố trước đó.

3. Điều kiện tham gia

 • Tất cả sinh viên đang học tập tại Trường (sinh viên năm cuối chỉ được đăng ký nhóm tham gia khi cùng thực hiện với ít nhất một thành viên khóa dưới);
 • Các đề tài nghiên cứu được các khoa hoặc các nhóm nghiên cứu lựa chọn, đề xuất Nhà trường cho phép thực hiện.

4. Hình thức tham gia

 • Cá nhân sinh viên hoặc nhóm sinh viên (tối đa 03 thành viên do 01 sinh viên đứng tên làm chủ nhiệm đề tài)chọn hướng nghiên cứu và đăng ký tại khoa hoặc tại một nhóm nghiên cứu;
 • Hội đồng khoa học cấp khoa tổ chức xét duyệt đề cương, đề xuất Nhà trường duyệt cho phép thực hiện.

5. Nội dung nghiên cứu

Sinh viên có thể chọn bất kỳ hướng nghiên cứu nào thuộc các lĩnh vực nghiên cứu như kế toán tài chinh, kế toán quản trị, kiểm toán, tài chính, quản trị,...

6. Kinh phí thực hiện

 • Khi đăng ký đề tài, sinh viên hoặc nhóm sinh viên tự đề xuất mức kinh phí thực hiện. Hội đồng khoa học cấp khoa xét duyệt và trình Nhà trường phê duyệt (thông qua P. QLPTKH&CN).

7. Các giai đoạn thực hiện

 • Thời gian đăng ký đề tài: đến hết ngày 30/10/2021.
 • Thời gian xét duyệt dự kiến cấp Khoa: từ 02/11/2021 đến 05/11/2021.
 • Thời gian xét duyệt cấp Trường: từ 15/11/2021 đến 30/11/2021.
 • Thời gian thực hiện đề tài: từ 01/12/2021 đến 31/5/2022.
 • Thời gian nghiệm thu dự kiến cấp Khoa: từ 02/6/2022 đến 05/6/2022. 
 • Thời gian nghiệm thu cấp Trường: từ 16/6/2022 đến 15/7/2022.

8. Trách nhiệm của sinh viên

 • Sinh viên có trách nhiệm thực hiện đề tài NCKH được giao; 
 • Trung thực trong NCKH, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định hiện hành về hoạt động khoa học công nghệ; 
 • Đối với các đề tài đã được Nhà trường phê duyệt cấp kinh phí thực hiện thì sinh viên (nhóm sinh viên) không được thay đổi tên đề tài cũng như thành viên thực hiện theo danh sách đã đăng ký trước đó.
 • Trên cơ sở phê duyệt thực hiện NCKH, nếu cá nhân và tập thể sinh viên nào không hoàn thành nhiệm vụ mà không có lý do chính đáng thì sẽ bị xử lý theo qui định hiện hành của Nhà trường.

9. Quyền lợi của sinh viên

 • Về rèn luyện, đối với các đề tài NCKH được chọn thực hiện từ quy mô cấp Khoa trở lên thì sinh viên sẽ được ghi nhận tham gia NCKH sinh viên theo đúng quy chế Công tác sinh viên hiện hành (chi tiết sinh viên xem tại mục quy chế, quy định trên cổng thông tin sinh viên).
 • Đối với các đề tài đạt giải từ cấp Trường trở lên, sinh viên sẽ được khen thưởng theo quy định hiện hành về ưu tiên xét khóa luận, đồ án tốt nghiệp và cộng điểm cho sinh viên có thành tích tốt trong nghiên cứu khoa học (chi tiết sinh viên xem tại mục quy chế, quy định trên cổng thông tin sinh viên).
 • Sinh viên được tiếp cận các hướng nghiên cứu về ngành nghề đang học cũng như ứng dụng các nghiên cứu này vào thực tế. Đồng thời, nếu đề tài của sinh viên có triển vọng thì sẽ được giảng viên hướng dẫn (GVHD) cũng như Khoa tạo điều kiện để sinh viên có thể phát triển đề tài ở mức cao hơn (bài báo NCKH, …) cũng như tham gia các cuộc thi, dự án, hội thảo trong và ngoài trường.
 • Ngoài ra, khi tham gia NCKH, sinh viên sẽ được trang bị những kỹ năng cần thiết về cách thức thực hiện cũng như trình bày đề tài NCKH. Điều này hỗ trợ rất nhiều cho sinh viên trong việc thực hiện đồ án tốt nghiệp/tổng hợp về sau.

10. Hướng dẫn đăng ký

         Email: nguyenthikimloan@tdtu.edu.vn

 • Hạn chót hoàn thành đề cương: 30/10/2021 (nếu có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng email cho Cô Loan để được giải đáp thắc mắc).