Nhảy đến nội dung

Thông báo tuyển sinh chương trình sau đại học trong đợt 1/2022

Thông báo tuyển sinh chương trình sau đại học trong đợt 1 /2022:

+ Thông tin tuyển sinh trình độ thạc sĩ: https://admission.tdtu.edu.vn/sau-dai-hoc/thong-tin/tuyen-sinh-thac-si;

+ Thông tin tuyển sinh trình độ tiến sĩ: https://admission.tdtu.edu.vn/sau-dai-hoc/thong-tin/tuyen-sinh-tien-si

 

Thẻ