Nhảy đến nội dung

Thông báo đăng ký học phần HK 2 năm học 2021-2022

Thông báo đăng ký học phần HK 2 năm học 2021-2022

Thời gian bắt đầu: 08h00 ngày 14/12/2021

- Thời gian kết thúc: 17h00 ngày 16/12/2021.

Lưu ý:

- Kiểm tra tiến độ đào tạo dựa trên chương trình đào tạo: https://grad.tdtu.edu.vn/index.php/dao-tao

- Xem thời khóa biểu học phần (đăng trên website phòng SĐH) và hướng dẫn đăng ký học phần trước khi đăng ký. Chú ý địa điểm tổ chức lớp. 

- Nhóm học phần đầy sĩ số sẽ không cho phép đăng ký.

- Xem thời khóa biểu tổng quát trên Hệ thống thông tin học viên để kiểm tra kết quả đăng ký học phần thành công.

- Phòng Sau đại học không giải quyết các trường hợp: đăng ký học phần trễ hạn, sai nhóm; hủy học phần của học viên với bất kỳ lý do nào.

- Học viên hoàn thành nghĩa vụ học phí theo thông báo của Phòng Tài chính. Phòng Sau đại học sẽ xử lý học vụ đối với các trường hợp chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí theo Quy định.

Thẻ