Nhảy đến nội dung

Thông báo kế hoạch cảnh báo học vụ, xử lý học vụ Đợt tháng 09/2020

Khoa kế toán gửi đến sinh viên Kế hoạch cảnh báo học vụ, xử lý học vụ. Sinh viên phải lưu ý các mốc thời gian để thực hiện đúng quy định

Sinh viên xem chi tiết file đính kèm

Trân trọng