Nhảy đến nội dung

Thông báo mở 02 học phần bồi dưỡng sau đại học ( chương trình 4+1) đợt 2 HK1 năm 2019-2020

Phòng Sau đại học đang mở 02 học phần bồi dưỡng sau đại học (chương trình 4+1) đợt 2 HK1/2019-2020.

Thời gian đăng ký học phần: 07/10/2019 đến 09/10/2019.

Thông tin chi tiết: tại đây .

Trân trọng!

Thẻ