Nhảy đến nội dung

Thông báo hướng dẫn nghi thức nhận bằng Tốt Nghiệp

Khoa Kế toán thông báo đến sinh viên tham gia lễ tốt nghiệp đợt tháng 04 về ghi thức nhận bằng Tốt nghiệp.

Sinh viên vui lòng xem link đính kèm để biết thông tin chi tiết.

Trân trọng