Nhảy đến nội dung

Thông báo ghi danh chương trình 4+1 của Sau Đại học trên hệ thống thông tin sinh viên

Hiện tại, phòng Sau đại học đã xây dựng hệ thống đăng ký ghi danh học chương trình 4+1 dành cho sinh viên và cũng đã có 01 biểu tượng đăng ký bồi dưỡng sau đại học.

Cách ghi danh như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống thông tin sinh viên;

Bước 2: Chọn vào biểu tượng sau để thực hiện ghi danh:

Ghi%20danh%204%2B1.png

Thẻ