Nhảy đến nội dung

Khoa Kế toán - Tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sỹ Tháng 3/2024

Ngày 26 tháng 3 năm 2024, Khoa Kế toán Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn Thạc sỹ cho 01 học viên cao học theo danh sách:

 

STT MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh TÊN ĐỀ TÀI (Tiếng Việt)
1 201803009 Trần Lê Quỳnh  Như 30/10/1997 Tác động của đặc điểm công ty đến hiệu quả tài chính trong đại dịch COVID-19: Thực nghiệm tại các công ty niêm yết ngành sản xuất trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Tại hội đồng, học viên đã trình bày kết quả nghiên cứu nổi bật của luận văn trong thời gian 15-20 phút trước khi lắng nghe những nhận xét phản biện và các ý kiến góp ýcâu hỏi trao đổi của các nhà khoa học trong hội đồng nhằm kiểm tra kiến thức của học viên cũng như làm sáng tỏ các nội dung nghiên cứu của luận văn. Học viên đã tự tin trình bày kết quả nghiên cứu luận và thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về đề tài nghiên cứu thông qua việc trả lời tốt các câu hỏi của thành viên hội đồng.

Hội đồng đánh giá luận văn Thạc sĩ đã làm việc khách quan, công tâm và đánh giá rất cao sự nỗ lực, nghiêm túc của học viên trong quá trình nghiên cứu hoàn thiện luận văn. Đề tài được học viên Cao học Kế toán lựa chọn thực hiện có tính cấp thiết, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn  cao, luận văn được nghiên cứu để giải quyết các vấn đề quan trọng về kế toán, kiểm toán, tài chính trong đại dịch Covid 19