Nhảy đến nội dung

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2022 (Đợt 1 năm 2022)

Đại học Tôn Đức Thắng thông báo tuyển sinh 04 chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ dạy-học hoàn toàn bằng tiếng Anh với các thông tin như sau:

#

Mã ngành Chuyên ngành Khoa chuyên môn Chỉ tiêu
1 9340101 Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh 03
2 9340301 Kế toán Kế toán  05
3 9580201 Kỹ thuật xây dựng  Kỹ thuật công trình 10
4 9460107 Khoa học tính toán Viện khoa học tính toán 15

Thông tin chi tiết: https://admission.tdtu.edu.vn/sau-dai-hoc/thong-bao-tuyen-sinh-dao-tao-trinh-do-tien-si-nam-2022-dot-1-nam-2022