Nhảy đến nội dung

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2022 (Đợt 1 năm 2022)

Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) tuyển sinh 07 chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ: 

#

Mã chuyên ngành

Tên chuyên ngành

Khoa chuyên môn

Chỉ tiêu chương trình định hướng nghiên cứu

1 8340101 Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

30

2 8340301 Kế toán

Kế toán

10

3 8460112 Toán ứng dụng

Toán thống kê

20

4

8580201 Kỹ thuật xây dựng

Kỹ thuật công trình

15

5

8210410 Mỹ thuật ứng dụng

Mỹ thuật công nghiệp

25

6

8580205

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Kỹ thuật công trình

10

7

8480101

Khoa học máy tính

Công nghệ thông tin

20

Mọi thông tin chi tiết: https://admission.tdtu.edu.vn/sau-dai-hoc/thong-bao-tuyen-sinh-dao-tao-trinh-do-thac-si-nam-2022-dot-1-nam-2022