Nhảy đến nội dung

Hội đồng xét duyệt đề cương chi tiết Chương trình Cao học ngày 08/04/2022

Khoa Kế toán tổ chức hội đồng xét duyệt đề cương chi tiết LVThS đợt giao đề tài tháng 01/2022. Thông tin chi tiết:

- Thời gian: 13h30 - Thứ 6 ngày 08/04/2022

- Địa điểm: Trực tuyến

- Danh sách học viên:

STT

MSHV

Họ và tên học viên

Ngày sinh

TÊN ĐỀ TÀI (Tiếng Việt)

TÊN ĐỀ TÀI (Tiếng Anh)

1

196003012

Hoàng Thanh Huyền

30-10-1997

Ảnh hưởng của việc thuê ngoài dịch vụ kế toán đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Thành phố Hồ Chí Minh.

The effect of outsourcing accounting services on SME performance in Ho Chi Minh City.

2

196003013

Ngô Kim Hy

12-11-1997

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị lợi nhuận trên báo cáo tài chính ở top 10 công ty chứng khoán ở Việt Nam

Research factors effect earning management to financial statement of top 10 stock companies in Vietnam

3

196003015

Sơn Thị Phương Lan

18-06-1997

Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng lợi nhuận của các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam giai đoạn từ 2015 đến 2020

Factors affecting earnings quality of Companies listed on Vietnam Stock Exchange period from 2015 to 2020

4

196003017

Nguyễn Thảo Ngân

05-12-1997

Nghiên cứu ảnh hưởng của năng lực kiểm toán viên và phí kiểm toán đến chất lượng kiểm toán độc lập.

Researching the influence of Auditor Competence and Audit Fees on the quality of independent audits.

5

196003018

Huỳnh Hữu Nhân

16-01-1997

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sử dụng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại thành phố Hồ Chí Minh.

Factors affecting using financial statement audit service of small and medium entities (SMEs) in Ho Chi Minh City.

6

196003019

Nguyễn Thị Huỳnh Như

29-09-1997

Nghiên cứu ảnh hưởng của Năng lực, Động lực và Kinh nghiệm của Kiểm toán viên đến chất lượng kiểm toán độc lập

Researching the influence of Auditors' Competency, Motivation, and Experience on the quality of independent audits

7

196003022

Lê Thị Mai Quyên

30-06-1997

Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi điều chỉnh lợi nhuận nhằm quản lý chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tại các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Factors affecting profit adjustment behavior to manage corporate income tax expenses in companies listed on Ho Chi Minh City Stock Exchange

8

196003023

Mai Hoàng Tâm

24-03-1989

Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin tự nguyện của các công ty niêm yết thuộc nhóm ngành sản xuất thực phẩm tại Việt Nam.

Factors affecting the level of voluntary information disclosure of listed companies in the food manufacturing industry in Vietnam.

9

196003027

Lý Thùy Vân

28-12-1997

Quản trị doanh nghiệp và hiệu quả tài chính: Bằng chứng thực nghiệm tại các công ty thuộc nhóm VN100 trên sàn HOSE

Corporate governance and firm performance: Evidence at VN100 group company on HOSE