Nhảy đến nội dung

Hội đồng đánh giá LVThS – Ngày 19/06/2022

Khoa Kế toán tổ chức hội đồng đánh giá LVThS. Thông tin chi tiết:

- Thời gian: 14h00 - Thứ 6 ngày 16/09/2022

- Địa điểm: B010

- Danh sách học viên:

STT

MSHV

Họ và tên học viên

TÊN ĐỀ TÀI (Tiếng Việt)

TÊN ĐỀ TÀI (Tiếng Anh)

CBHD

1

201803001

Nguyễn Thị Mỹ Diệu

Các nhân tố tác động đến công tác kế toán tại các doanh nghiệp thương mại nhỏ và vừa trên địa bàn quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh chịu ảnh hưởng dịch covid-19

Factors affecting accounting works at small and medium sized commercial enterprises (smes) in Tan Binh district Ho Chi Minh city in the cofidential affected by the covid-19 epidemic

TS. Hà Thị Ngọc Hà

2

201803010

Lưu Thanh Phương

Tác động của quản trị công ty đến tính kịp thời báo cáo tài chính: thực nghiệm tại các công ty niêm yết ngành thực phẩm trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Impact of corporate governance on the timeliness of financial statements: experimentation in food industry listed companies on the stock market of Vietnam.

TS. Hà Thị Ngọc Hà