Nhảy đến nội dung

Sinh viên thực hiện khảo sát về chương trình 4+1

+ Đối tượng: Sinh viên TDTU;

+ Thời gian khảo sát: Từ ngày 10/08/2021 đến ngày 17/08/2021;

+ Đường dẫn thực hiện khảo sát: Tại đây.

Thông tin chi tiết tại: https://grad.tdtu.edu.vn/node/1021