Nhảy đến nội dung

Hội đồng xét duyệt đề cương chi tiết Chương trình Cao học ngày 11/11/2021

Khoa Kế toán tổ chức hội đồng xét duyệt đề cương chi tiết LVThS đợt giao đề tài tháng 07/2021. Thông tin chi tiết:

- Thời gian: 8h30 - Thứ 5 ngày 11/11/2021

- Địa điểm: Trực tuyến

- Danh sách học viên:

STT

MSHV

Họ và tên học viên

Ngày sinh

TÊN ĐỀ TÀI (Tiếng Việt)

TÊN ĐỀ TÀI (Tiếng Anh)

1

201803012

Đào Phương Quỳnh

16-05-97

Các nhân tố ảnh hưởng đến việc tổ chức hệ thống thông tin kế toán trong môi trường ứng dụng ERP tại các doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa - nghiên cứu trên địa bàn TPHCM.

Factors affecting the organization of accounting information in ERP environment at manufacturing SMEs in Ho Chi Minh city.

2

202803002

Đào Văn Chung

25-03-98

Đánh giá năng lực tài chính dựa trên báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

Assessment of financial capacity based on financial statements of SSI Securities Joint Stock Company

3

196003003

Phan Hoài Nam

16-01-89

Ảnh hưởng của tính độc lập, đạo đức nghề nghiệp và năng lực chuyên môn của KTV đến chất lượng kiểm toán

The Effect Of Independence, Professional Ethics & Auditor Experience On Audit Quality

4

201803001

Nguyễn Thị Mỹ Diệu

20-07-84

Các nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại các công ty xây dựng trên địa bàn TP.HCM

The factors affecting efficiency of internal control system at building companies in ho chi minh city

5

201803010

Lưu Thanh Phương

13-04-87

Tác động của quản trị công ty đến tính kịp thời báo cáo tài chính: thực nghiệm tại các công ty niêm yết ngành thực phẩm trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Impact of corporate governance on the timeliness of financial statements: experimentation in food industry listed companies on the stock market of Vietnam.

6

196003001

Nguyễn Thị Quỳnh Giao

11-01-87

Các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức công tác kế toán tại các trường THPT công lập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Factors affecting the organization of accounting work at high schools established in Vinh Long province

7

196003002

Huỳnh Thị Thúy Hằng

03-04-88

Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp sản xuất ngành cơ khí tại Thành phố Hồ Chí Minh

Factors affecting the application of management accounting in mechanical manufacturing enterprises in Ho Chi Minh City