Nhảy đến nội dung

Hội đồng xét duyệt ĐCCT ngày 09/04/2021

Khoa Kế toán tổ chức hội đồng xét duyệt đề cương chi tiết luận văn thạc sĩ đợt giao đề tài tháng 01/2021. Thông tin chi tiết:

- Thời gian: 13h30 - Thứ 6 ngày 09/04/2021

- Địa điểm: Phòng họp B106 – Đại học Tôn Đức Thắng (Quận 7, TP.HCM)

- Danh sách học viên:

STT

MSHV

Họ và tên học viên

Ngày sinh

TÊN ĐỀ TÀI (Tiếng Việt)

TÊN ĐỀ TÀI (Tiếng Anh)

1

196003010

Võ Thị Diễm Hương

25/10/1997

Những nhân tố tác động đến hành vi điều chỉnh lợi nhuận của các công ty thuộc nhóm ngành buôn bán hàng tiêu dùng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Factors affecting earnings management of companies in the consumer goods trading industry listed on Viet Nam stock market

2

196003014

Đặng Thanh Lan

26/05/1997

Ảnh hưởng của hành vi điều chỉnh lợi nhuận đến khả năng hoạt động liên tục của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

The effect of earnings management on the continuous operation of listed companies on the Vietnam stock market.

3

196003020

Nguyễn Thị Tuyết Nhung

12/12/1997

Các nhân tố tác động đến chất lượng thông tin trên Báo cáo tài chính tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Thành phố Hồ Chí Minh

Factors affecting financial reporting quality of small and medium enterprises in Ho Chi Minh City

4

196003008

Lê Thị Thùy Dung

26/01/1997

Hoàn thiện kiểm soát nội bộ chu trình tiền lương tại các doanh nghiệp lớn ở Việt Nam

The improvement to internal control on payroll system in Vietnam applying for big companies.

5

186003009

Lê Thị Hồng Ngọc

11/10/1996

Xây dựng và vận dụng thẻ điểm cân bằng tại Công ty Cổ phần Cung ứng hàng hải và dịch vụ dầu khí Lam Sơn

Build and use of the balanced scorecard at Lam Son Marine Supplies & Offshore Services JSC