Nhảy đến nội dung

Phản biện chuyên đề 1 K23

Chiều ngày 06/11/2019 và sáng ngày 07/11/2019. Khoa kế toán tổ chức buổi báo cáo phản biện chuyên đề 1 để tổng kết quá trình học tập ngoài thực tế của sinh viên năm nhất K23

Thành phần tham gia:

Thầy Tô Hồng Thiên

Thầy Đồng Quang Chung

Cô Nguyễn Thị Kim Loan

Cô Nguyễn Thị Thanh Hương

Buổi phản biện diễn ra sôi nổi và nhiều cách phản biện hấp dẫn

t%E1%BB%94NG%20QUAN%20L%C6%A0P.jpg
Tổng quan lớp khi chuẩn bị quá trình phản biện
Tong%20quna.jpg
Tổng quan buổi phản biện

Các nhóm lần lượt theo thứ tự lên thuyết trình bài báo cáo nhóm

TT.jpg
Sinh viên thuyết trình bài báo cáo nhóm

Sau quá trình phản biện, các nhóm đặt câu hỏi để thảo luận và đưa ra đáp án

%C4%90%E1%BA%B7t%20c%C3%A2u%20h%E1%BB%8Fi%20ph%E1%BA%A3n%20bi%E1%BB%87n.jpg
Sinh viên phát biểu
Dat%20cau%20hoi.jpg
DCH.jpg
Đặt câu hỏi

Buổi phản biện kết thúc tốt đẹp