Nhảy đến nội dung

Công ty Môi trường Đô Thị Thành phố Hồ Chí Minh ( Doanh nghiệp nhà nước)

1. Vị trí: Kế toán phần hành

2. Yêu cầu:

- Nam mới ra trường hoặc có kinh nghiệm thì ưu tiên hơn

3. Thông tin liên hệ:

Anh Linh: 0902.775.658

Thẻ