Nhảy đến nội dung

Chương trình thạc sĩ 4+1

Đại học Tôn Đức Thắng có đào tạo 18 chuyên ngành trình độ thạc sĩ 4+1

1. Đối tượng tham gia:

· Sinh viên TDTU có nguyện vọng học chương trình thạc sĩ 4+1;

· Ngành bậc đại học phải là ngành nằm trong danh mục ngành đúng/ngành gần với ngành đăng ký học bồi dưỡng sau đại học (chương trình thạc sĩ 4+1).

2. Cách đăng ký ghi danh và đăng ký học phần:

· Sinh viên vào hệ thống thông tin sinh viên đăng ký ghi danh tham gia chương trình thạc sĩ 4+1;

· Tất cả sinh viên đã đăng ký ghi danh tham gia chương trình 4+1 có thể đăng ký 02 học phần chung (Triết học Mac – Lênin và Phương pháp nghiên cứu khoa học);

· Điều kiện đăng ký học phần chuyên ngành:

o Sinh viên TDTU tích lũy tối thiểu 100 tín chỉ trong chương trình đào tạo bậc đại học;

o Sinh viên tự nguyện đăng ký học phần bồi dưỡng sau đại học, được Khoa chuyên môn tư vấn và đồng ý;

o Sinh viên chỉ được đăng ký tối đa 12 tín chỉ học phần chuyên ngành.

· Sinh viên xem thời khóa biểu tại website của phòng Sau đại học;

· Cách thức đăng ký: Nộp đơn đăng ký học bồi dưỡng sau đại học và bảng điểm tích lũy bậc đại học tại Phòng Sau đại học (A305).

3. Học bổng - Học phí

  • Học bổng:

o Được giảm 25% học phí khi đăng ký 02 học phần chung (Triết học Mac-Lenin và Phương pháp nghiên cứu khoa học;

o Được hưởng chính sách học bổng sau đại học theo kết quả học tập tại thời điểm đăng ký khi đăng ký học phần chuyên ngành (Các mức được giảm học học phí tương ứng với học lực như sau: Giỏi được giảm 50%Khá được giảm 30%, các trường hợp còn lại là 25%).

  • Học phí:

o Học phần chung: 460.000đ/tín chỉ (chưa áp dụng chính sách học bổng);

o Học phần chuyên ngành: tùy thuộc vào ngành đăng ký sẽ có mức học phí khác nhau (sẽ được tư vấn khi nộp hồ sơ đăng ký tại Phòng Sau đại học).

4. Công nhận môn học và học phần sau đại học

· Sinh viên được công nhận điểm những môn học ở bậc đại học (nằm trong danh mục tương đương) khi hoàn thành các học phần ở chương trình thạc sĩ 4+1;

· Được xem xét công nhận kết quả các học phần đã hoàn thành đạt yêu cầu vào chương trình đào tạo sau đại học ngay khi người học được công nhận là học viên.

Ghi chú: Chương trình bồi dưỡng sau đại học (chương trình thạc sĩ 4+1) không ràng buộc về điều kiện về tiếng Anh.

 

Thông tin chi tiết liên hệ:

Thẻ