Nhảy đến nội dung

Nhân sự bộ môn

LÃNH ĐẠO KHOA

 

TÊN CÁN BỘ

CHỨC DANH

THÔNG TIN LIÊN LẠC

LỊCH TIẾP SINH VIÊN

TS. Lê Thị Mỹ Hạnh

Trưởng khoa Kế toán
Trưởng bộ môn Kế toán 2

  lethimyhanh@tdtu.edu.vn

Chiều thứ 4 và chiều thứ 6

TS. Tăng Trí Hùng

Trưởng bộ môn Kiểm toán

tangtrihung@tdtu.edu.vn

Chiều thứ 2 và chiều thứ 3

Th.S Phan Hoài Vũ

Trưởng bộ môn Kế toán 1

phanhoaivu@tdtu.edu.vn

Chiều thứ 5 và Chiều thứ 6

 * Lưu ý: sinh viên liên hệ gặp lãnh đạo khoa, vui lòng đăng ký trước tại phòng B007 (gặp Cô Hoanh). 

 

NHÂN SỰ BỘ MÔN KẾ TOÁN 1

STT

HỌ VÀ TÊN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

1

Th.S Nguyễn Thị Kim Tuyến

(GV hạt nhân)

Email: nguyenthikimtuyen@tdtu.edu.vn

2

Mai Huỳnh Phương Thảo

Email: maihuynhphuongthao@tdtu.edu.vn

NHÂN SỰ BỘ MÔN KẾ TOÁN 2

STT

HỌ VÀ TÊN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

1

TS. Tô Hồng Thiên

Email: tohongthien@tdtu.edu.vn

2

Th.S Võ Thị Thức (GV hạt nhân)

Email: vothithuc@tdtu.edu.vn

3

Th.S Nguyễn Thị Kim Loan

Email: nguyenthikimloan@tdtu.edu.vn

4

Th.S Nguyễn Thị Trúc Anh

Email: nguyenthitrucanh@tdtu.edu.vn

5 Th.S Trần Đỗ Thùy Linh 

Email: trandothuylinh@tdtu.edu.vn 

NHÂN SỰ BỘ MÔN KẾ TOÁN 3 

STT

HỌ VÀ TÊN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

1

Th.S Nguyễn Thị Thanh Hương

(GV hạt nhân)

Email: nguyenthithanhhuong2@tdtu.edu.vn

2

Th.S Đồng Quang Chung

Email: dongquangchung@tdtu.edu.vn