Nhảy đến nội dung

Nhân sự trong khoa

Lãnh Đạo Khoa

STT Hình ảnh Họ tên Chức danh Thông tin liên lạc
1 TS. Lê Thị Mỹ Hạnh TS. Lê Thị Mỹ Hạnh

Trưởng khoa Kế Toán

Trưởng bộ môn Kế Toán 2

lethimyhanh@tdtu.edu.vn
2 TS. Tăng Trí Hùng TS. Tăng Trí Hùng Trưởng bộ môn Kiểm toán tangtrihung@tdtu.edu.vn
3 Ths. Phan Hoài Vũ Th.S Phan Hoài Vũ Trưởng bộ môn Kế toán 1 phanhoaivu@tdtu.edu.vn

* Lưu ý: sinh viên liên hệ gặp lãnh đạo khoa, vui lòng đăng ký trước tại phòng B007 (gặp Cô Hoanh).

Nhân sự bộ môn Kế Toán 1

STT Hình ảnh Họ tên Thông tin liên lạc
1 Th.S Nguyễn Thị Kim Tuyến

Th.S Nguyễn Thị Kim Tuyến

(GV hạt nhân)

nguyenthikimtuyen@tdtu.edu.vn
2 Th.S Mai Huỳnh Phương Thảo Th.S Mai Huỳnh Phương Thảo maihuynhphuongthao@tdtu.edu.vn

Nhân sự bộ môn Kế Toán 2

STT Hình ảnh Họ tên Thông tin liên lạc
1 TS. Tô Hồng Thiên TS. Tô Hồng Thiên tohongthien@tdtu.edu.vn
2 Ths. Võ Thị Thức

Th.S Võ Thị Thức

(GV hạt nhân)

vothithuc@tdtu.edu.vn
3 Ths. Nguyễn Thị Kim Loan Th.S Nguyễn Thị Kim Loan nguyenthikimloan@tdtu.edu.vn
4 Ths. Nguyễn Thị Trúc Anh Th.S Nguyễn Thị Trúc Anh nguyenthitrucanh@tdtu.edu.vn
5   Th.S Trần Đỗ Thùy Linh trandothuylinh@tdt.edu.vn 

Nhân sự bộ môn Kế Toán 3

STT Hình ảnh Họ tên Thông tin liên lạc
1  

Th.S Nguyễn Thị Thanh Hương

(GV hạt nhân)

nguyenthithanhhuong2@tdtu.edu.vn
2 Ths. Đồng Quanh Chung Th.S Đồng Quang Chung dongquangchung@tdtu.edu.vn

 Bộ phận hành chính

STT Hình ảnh Họ tên Chức vụ Thông tin liên lạc
1 Cô Lâm Thị Hoàng Hoanh Lâm Thị Hoàng Hoanh Thư ký - Giáo vụ khoa lamthihoanghoanh@tdtu.edu.vn
2 Thầy Ngô Xuân Việt Ngô Xuân Việt Trợ lý CTSV khoa ngoxuanviet@tdt.edu.vn
3 Thầy Nguyễn Phúc Thiện Nguyễn Phúc Thiện Chuyên viên Hợp tác quốc tế nguyenphucthien@tdtu.edu.vn
4 Cô Nguyễn Thị Hoài Thư Nguyễn Thị Hoài Thư Chuyên viên Điều phối học phần nghề nghiệp nguyenthihoaithu@tdtu.edu.vn