Nhảy đến nội dung

Thông báo kế hoạch mở đợt đăng ký học phần bổ sung dành cho sinh viên 4+1

Phòng Sau đại học có kế hoạch mở đợt đăng ký học phần bổ sung dành cho sinh viên 4+1 từ ngày 15/06/2020 đến ngày 18/06/2020.

Thông tin chi tiết: https://grad.tdtu.edu.vn/tin-tuc/2020/thong-bao-ve-viec-mo-hoc-phan-trong-chuong-trinh-41dot-5-nam-hoc-2019-2020-dot-bo-sung