Nhảy đến nội dung

Thông báo về việc mở học phần bồi dưỡng sau đại học cho sinh viên Tôn Đức Thắng (học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học và Triết học Mac - Lênin)

Điều kiện:

Là sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng

Tự nguyện đăng ký học các phần bồi dưỡng sau đại học, được khoa chuyên môn tư vấn đồng ý.

Thông tin chi tiết: http://grad.tdtu.edu.vn/tin-tuc/2018/thong-bao-ve-viec-mo-hoc-phan-boi-duong-sau-dai-hoc-cho-sinh-vien-ton-duc-thang-hoc

Thẻ