Nhảy đến nội dung

Thông báo kết quả xử lý học vụ-SInh viên được cứu xét học vụ

Khoa Kế toán thông báo đến các bạn sinh viên được cứu xét học vụ trong file đính kèm

Các bạn vui lòng đến Khoa Kế toán để đăng ký vét các môn còn nợ.

Thời gian vét từ: 02/01/2019-07/01/2019

Trân trọng thông báo đến các bạn.