Nhảy đến nội dung

Lãnh đạo và nhân sự bộ môn

Nhân sự

Chức vụ

Liên hệ/Lịch tiếp sinh viên

TS. Lê Thị Mỹ Hạnh

Trưởng Khoa Kế toán

Trưởng Bộ môn Kế toán 2

lethimyhanh@tdtu.edu.vn

ThS. Trần Đỗ Thùy Linh

Trợ lý Trưởng Khoa

Trưởng nhóm R&D2

trandothuylinh@tdt.edu.vn

TS. Tăng Trí Hùng

Trưởng Bộ môn Kế toán 3

Trưởng nhóm R&D 3

trangtrihung@tdtu.edu.vn

NCS. ThS. Trần Thị Kim Phượng

Trưởng Bộ môn Kế toán 1

Trưởng nhóm R&D 1

tranthikimphuong@tdtu.edu.vn

NHÂN SỰ BỘ MÔN KẾ TOÁN 1

KT1.jpg

Nhân sự Chức vụ Thông tin liên  hệ
NCS - ThS. Phan Hoài Vũ Giảng viên Bộ môn Kế toán 1

phanhoaivu@tdtu.edu.vn

ThS. Nguyễn Thị Kim Tuyến Giảng viên Bộ môn Kế toán 1

nguyenthikimtuyen@tdtu.edu.vn

ThS. Mai Huỳnh Phương Thảo Giảng viên Bộ môn Kế toán 1

maihuynhphuongthao@tdtu.edu.vn

ThS. Ngô Tấn Lâm Hà Giảng viên Bộ môn Kế toán 1

ngotanlamha@tdtu.edu.vn

NHÂN SỰ BỘ MÔN KẾ TOÁN 2

KT2.jpg

Nhân sự Chức vụ Thông tin liên hệ
TS. Tô Hồng Thiên Giảng viên Bộ môn Kế toán 2

tohongthien@tdtu.edu.vn

NCS -ThS. Nguyễn Thị Kim Loan Giảng viên Bộ môn Kế toán 2

nguyenthikimloan@tdtu.edu.vn

NCS - ThS. Võ Thị Thức Giảng viên Bộ môn Kế toán 2

vothithuc@tdtu.edu.vn

NCS - ThS. Nguyễn Thị Trúc Anh Giảng viên Bộ môn Kế toán 2

nguyenthitrucanh@tdtu.edu.vn

ThS. Trần Đỗ Thùy Linh

Giảng viên Bộ môn Kế toán 2

trandothuylinh@tdtu.edu.vn

ThS. Nguyễn Tấn Đạt

Giảng viên Bộ môn Kế toán 2

nguyentandat@tdtu.edu.vn

NHÂN SỰ BỘ MÔN KẾ TOÁN 3

KT3.jpg

Nhân sự Chức vụ Thông tin liên hệ
NCS - ThS. Đồng Quang Chung Giảng viên Bộ môn Kế toán 3

dongquangchung@tdtu.edu.vn

ThS. Nguyễn Thanh Hương Giảng viên Bộ môn Kế toán 3

nguyenthanhhuong2@tdtu.edu.vn