Nhảy đến nội dung
Ngân hàng TMCP Đông Á- Khối khách hàng cá nhân- Trung tâm thẻ- Tuyển dụng
1. Vị trí: Nhân viên xử lý khiếu nại (số lượng: 02) 2. Vị trí: Nhân viên tạo dữ liệu thẻ (số lượng 02) 3. Vị trí: NV quản trị rủi ro thẻ (số lượng: 02) 4. Vị trí: Trưởng bộ phận xử lý dữ liệu (số lượng: 01)
TUTTO Việt Nam- Tuyển dụng
Tuyển nhân viên kế toán bán hàng
Công ty TNHH Xây Dựng TMDV An Phát Lộc- Tuyển dụng
1.Vị trí tuyển dụng: kế toán tổng hợp
Công ty Cổ phần IIG Việt Nam- Tuyển dụng
1. Vị trí: Giám thị Part -time
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÂM PHÁT-Tuyển dụng
1. Nhân viên kế toán tổng hợp: Số lượng 01
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÂM PHÁT- Tuyển dụng Nhân viên
1. Nhân viên kế toán: Số lượng 02