Nhảy đến nội dung

Thông báo nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời tháng 06/2018

Hiện tại đã có Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời tháng 06/2018. Khoa thông báo cho Sinh viên biết và đến nhận.

Địa điểm: B007-Khoa Kế toán.

Trân trọng