Nhảy đến nội dung

Thông báo danh sách sinh viên bị xóa tên trong đợt xử lý học vụ tháng 06/2018

Khoa Kế toán thông báo danh sách sinh viên buộc thôi học vào tháng 06/2018

Sinh viên vui lòng xem chi tiết tại đây.

Trân trọng.