Nhảy đến nội dung

Sau đại học

Ngoài việc tập trung đào tạo và cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng và đại học. Khoa kế toán trường Đại học Tôn Đức Thắng còn có sứ mệnh đào tạo sau đại học như bậc thạc sĩ và hiện đang trong giai đoạn hoàn tất hồ sơ xin mở bậc đào tạo tiến sĩ kế toán. Chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Kế Toán nhằm cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực kế toán có chất lượng cao, có suy nghĩ độc lập và có khả năng tiếp cận và phát triển khả năng nghiên cứu trong lĩnh vực nghề nghiệp, qua đó đưa ra các giải pháp, đề xuất mới phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế toàn cầu.

Cơ cấu tổ chức
Với những nỗ lực của đội ngũ giảng viên cơ hữu và các cán bộ quản lý, cùng với sự phát triển chung của trường Khoa Kế toán đã không ngừng cải thiện hệ thống đào tạo của mình. Đến nay, Khoa đã gần như hoàn toàn tự chủ trong công tác giảng dạy, số lượng GV thỉnh giảng chỉ còn rất ít. Hiện nay, Khoa Kế toán được tổ chức gồm:
- Văn phòng Khoa;
- Bộ môn Kế toán 1 (Nguyên lý kế toán, Kế toán quản trị…);
- Bộ môn Kế toán 2 (Kế toán tài chính, Kế toán quốc tế, Kế toán HCSN….);
- Bộ môn Kế toán 3 (Kiểm toán, Kế toán Mô phỏng, Hệ thống thông tin kế toán,.
Lực lượng giảng viên:
Để đáp ứng yêu cầu phát triển cả về số lượng và chất lượng, Khoa Kế toán luôn chủ động tìm kiếm đội ngũ giảng viên giỏi trong nước và quốc tế, cũng như nâng cao chất lượng chuyên môn của đội ngũ giảng viên hiện có. Đến nay Khoa đã có 10 giảng viên cơ hữu phụ trách các môn chuyên ngành, trong đó có 1 PGS, 8 Tiến sĩ, với 5 giảng viên tốt nghiệp từ các nước như Mỹ, Úc, Malaysia, Đài Loan… Ngoài ra, có nhiều GS, Tiến sĩ ở các nước như Úc, Hàn Quốc, Đài Loan, Malaysia nhận làm giáo sư đỡ đầu hoặc giáo sư thỉnh giảng quốc tế của Khoa.
Về năng lực nghiên cứu khoa học, đây là một trong những điểm phát triển vượt bậc của Khoa. Khoa Kế toán đã thực hiện tổ chức các hội thảo khoa học quốc tế, thu hút được nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước. Năm 2016, Khoa tổ chức thành công thảo quốc tế ICFE 2016. Đây là một trong những hội thảo có kỷ yếu được ghi nhận trong cơ sở dữ liệu ISI của Thomson Reuter và cơ sở dữ liệu Scopus của Elsevier. Khoa đã nhanh chóng đáp ứng nhu cầu phát triển chung và đóng góp nhiều công bố quốc tế nói chung và ISI nói riêng.

Mục Tiêu Đào Tạo Bậc Cao Học

Mục tiêu chung
Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Kế toán giúp học viên nắm vững lý thuyết, có trình độ cao về thực hành, có khả năng nghiên cứu, làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện, phân tích và giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên ngành được đào tạo.

Mục tiêu cụ thể
Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Kế toán được xây dựng nhằm bổ sung các khối kiến thức cập nhật và cung cấp thêm cơ sở lý thuyết nâng cao ứng dụng trong thực tiễn đời sống. Chương trình đào tạo đảm bảo trang bị cho học viên đạt tiêu chuẩn sau đây:
- Có tư tưởng chính trị vững vàng, toàn tâm, toàn ý phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của đất nước;
- Có khả năng tiếp cận các khoa học chuyên ngành, nghiên cứu các vấn đề khoa học liên quan ở cấp độ phù hợp với trình độ đào tạo; 
- Có khả năng viết và trình bày về một vấn đề khoa học trọn vẹn; 
- Có khả năng vận dụng quy định luật pháp trong giải quyết các vấn đề kinh tế và ngành đào tạo; 
- Có khả năng phân tích định lượng, thống kê thông qua việc ứng dụng các phần mềm phân tích kinh tế lượng, thống kê và, toán; 
- Có khả năng ngoại ngữ nói chung và ngoại ngữ chuyên ngành nói riêng tương đương bậc 3/6 theo quy định của Việt Nam; 
- Có khả năng làm việc nhóm, quản lý và lãnh đạo thuộc ngành đào tạo; 
- Có khả năng phát hiện, phân tích và giải quyết vấn đề toàn diện và khoa học; 
- Có khả năng đánh giá và phản biện vấn đề trên cơ sở khoa học với các luận cứ chắc chắn. 
- Đáp ứng các yêu cầu đạo đức cá nhân và đạo đức nghề nghiệp. 
- Có đủ sức khỏe để hoàn thành công việc được giao.
Sau khi tốt nghiệp bậc đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Kế toán, học viên đảm đương được các công việc:
- Chuyên viên kế toán (ở các vị trí công việc khác nhau như kế toán các phần hành; kế toán tổng hợp; kế toán trưởng/ Giám đốc Tài chính tại các tổ chức và doanh nghiệp. 
- Kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp. 
- Trợ lý kiểm toán của tổ chức kiểm toán (có thể là trưởng nhóm kiểm toán, nếu có chứng chỉ hành nghề Kiểm toán của các tổ chức hành nghề Kiểm toán được Nhà nước Việt Nam công nhận: VACPA; CPA Australia). 
- Nghiên cứu viên và Giảng viên (Trung cấp; Cao đẳng; Đại học…)
Thời gian đào tạo: Từ 1,0 – 1,5 năm

Chương trình đào tạo: 60 tín chỉ

Mã số học phần

Tên học phần 
(tiếng Việt)

Tên học phần 
(tiếng Anh)

Tổng TC

Học phần chung bắt buộc

15

FL700000

Tiếng Anh

English

10

SH700000

Triết học Mác – Lênin

Philosophy

3

IN700000

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Research Methods

2

Phần kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành

30

B.1 Các học phần cơ sở ngành và chuyên ngành bắt buộc

11

CSTK

Thống kê kinh doanh

Business Statistic

3

KTLT

Lý thuyết kế toán

Accounting Theory

2

KTTC-525

Kế toán tài chính nâng cao

Advanced Financial Accounting

3

KTQT-528

Kế toán quản trị nâng cao

Advanced Managerial Accounting

3

B.2 Các học phần cơ sở ngành tự chọn (chọn 0 4 /06 tín chỉ)

4

CSKD-504

Kinh tế học quản lý

Management Economic

2

Toán

Công cụ xử lý và phân tích dữ liệu (*)

Tools for processing and analyzing data

2

Kế toán

Pháp luật về kế toán và kiểm toán

Law of Accounting & Auditing

2

B.3 Các học phần chuyên ngành tự chọn (chọn 1 5 /2 8 tín chỉ)

1 5

Kế toán

Kiểm toán nâng cao (1)

Advanced Auditing

3

FB 701090

Tài chính quốc tế

International Finance

2

QTKD

Quản trị dự án

Project Management

2

KTIN-531

Kế toán quốc tế

International Accounting

3

Tài chính

Quản trị Tài chính (2)

Financial Management

3

KTHT-529

Hệ thống thông tin Kế toán (1)

Accounting Information System

3

QTKD

Quản trị chiến lược nguồn nhân lực

Strategic Human Resource Management

3

FB 701170

Đạo đức kinh doanh

Business Ethics

3

Kế toán

Phương pháp nghiên cứu khoa học ứng dụng trong Kế toán (2)

Research Methodology in Accounting

2

Kế toán

Chuyên đề 1 (2)

Project 1

2

Kế toán

Chuyên đề 2 (2)

Project 2

2

Luận văn thạc sĩ

 

15

 

Luận văn thạc sĩ

Master's Thesis

15

Tổng cộng

 

60

Điều kiện tốt nghiệp:
Căn cứ theo Quyết định 2257/2017/QĐ-TĐT ngày 01/12/2017 của Hiệu trưởng Trường đại học Tôn Đức Thắng về việc Ban hành hành Qui chế tuyển sinh và đào tào trình độ thạc sĩ, người học được công nhận và cấp bằng thạc sĩ phải:
- Đã học xong và đạt yêu cầu tất cả các học phần trong chương trình đào tạo với điểm trung bình chung từ 5,5 trở lên (thang điểm 10);
- Đạt yêu cầu chuẩn đầu ra về tiếng Anh theo qui định của Trường;
Không đang trong thời gian chịu kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên hoặc đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
- Bảo vệ luận văn đạt yêu cầu (điểm trung bình chung của Hội đồng từ 5,5 trở lên);
- Đã công bố công khai toàn văn luận văn trên website của Đại học Tôn Đức Thắng ít nhất 30 ngày tính từ khi nộp luận văn cho Thư viện Trường;
- Giấy chứng nhận của Thư viện Trường đã nhận luận văn (có xác nhận chỉnh sửa của người hướng dẫn và Chủ tịch hội đồng);
- Không bị khiếu nại, tố cáo về nội dung khoa học trong luận văn tại thời điểm xét.